VU Matematikos ir informatikos institutas Vilniaus Universitetas Matematikos ir informatikos institutas
VU Matematikos ir informatikos institutas
APIE MII
MOKSLAS
DOKTORANTŪRA IR ŠVIETIMAS
LEIDYBA
BIBLIOTEKA
DARBUOTOJAI
PROJEKTAI
DISKUSIJOS
NAUJIENOS/SKELBIMAI
APIE MII SVETAINĘ
NUORODOS
 ENGLISH

-->DOKTORANTŪRA IR ŠVIETIMAS » DOKTORANTŪRA » VU doktorantūros reglamentas: Informatika 09P

<-- Į PRADŽIĄ


VILNIAUS UNIVERSITETO INFORMATIKOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS REGLAMENTAS

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Vilniaus universiteto Informatikos mokslo krypties doktorantūros reglamentas (toliau - Reglamentas) parengtas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2010 m. gegužės mėn. 12 d. Nr. 561 nutarimu patvirtintus Mokslo doktorantūros nuostatus ir Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamentą, kuriuo reglamentuojamos doktorantūros studijos, disertacijos rengimas, gynimas ir mokslo daktaro laipsnio suteikimas (toliau - doktorantūra) Vilniaus universitete (toliau - Universitetas) tvarka.
2. Doktorantūros paskirtis - rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas. Doktorantūrą baigęs ir mokslo daktaro laipsnį įgijęs asmuo turi būti įgijęs pakankamą kompetenciją pažangiausių tiriamojo darbo, mokslo sričių ir jų sąveikos žinių, specializuotų gebėjimų, metodikų, mokslinių tyrimų ir kitų sričių problemoms spręsti bei turimoms žinioms ar profesinei praktikai plėsti; taip pat turi gebėti dirbti savarankiškai ir turėti gilų mokslo ir profesijos išmanymą naujoms idėjoms ar procesams kurti bei panaudoti studijose ir kitoje veikloje.
3. Teisę teikti mokslo laipsnius turi Universitetas, Švietimo ir mokslo ministerijai suteikus doktorantūros teisę vienam arba kartu su kitomis Lietuvos ar užsienio mokslo ir studijų institucijomis.Įgijus doktorantūros teisę, Matematikos ir informatikos instituto (toliau MII), Matematikos ir informatikos fakulteto (toliau MIF), ir Kauno humanitarinio fakulteto (toliau KHF) tarybų teikimu,  Rektorius tvirtina Informatikos mokslo krypties Doktorantūros komitetą ir pirmininką, doktorantūros reglamentą. Komiteto sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 9 aukšto lygio mokslininkai, atitinkantys Vilniaus universiteto pedagoginių ir mokslo personalo konkurso pareigoms eiti nustatytus kvalifikacinius  reikalavimus  vyresniajam mokslo darbuotojui ar atestacijos  kvalifikacinius reikalavimus vyriausiajam  mokslo darbuotojui.
4. Mokslo daktaro laipsnis gali būti suteikiamas asmeniui, kuris sėkmingai baigė nuolatines arba ištęstines doktorantūros studijas ir apgynė daktaro disertaciją arba asmeniui, kuris daktaro disertaciją apgynė eksternu.
5. Doktorantai - trečiosios studijų pakopos studentai ir tyrėjai. Doktorantai gali būti įdarbinti universiteto padaliniuose visu etatu ar jo dalimi, sudarant galimybę dalyvauti mokslinių tyrimų ir studijų procese. MII, MIF, KHF tarybų sprendimu doktorantams (išskyrus pirmųjų ir baigiamųjų metų doktorantus) gali būti numatyta iki 100 akad. val. trukmės pedagoginė praktika.
6. Siekiant aktyvinti ir plėsti tarptautinius mainus, gali būti vykdomos jungtinės doktorantūros programos su užsienio universitetais. Tokiu atveju yra sudaroma trišalė jungtinės doktorantūros sutartis tarp doktoranto, užsienio universiteto ir Vilniaus universiteto bei susitariama dėl studijų sąlygų ir įsipareigojimų.

 
 II.  DOKTORANTŪROS STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS

 
7. Doktorantūrą universitete kontroliuoja Rektoriaus įgaliotas prorektorius.
8. Doktorantūros studijas organizuoja:
8.1. Doktorantūros ir rezidentūros skyrius koordinuoja ir organizuoja doktorantūros studijų procesą vadovaudamasis Mokslo ir studijų įstatymu, Vilniaus universiteto statutu, Doktorantūros ir rezidentūros skyriaus nuostatais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais Mokslo doktorantūros nuostatais bei šiuo Reglamentu.
8.2. Doktorantūros komitetas - aukšto lygio mokslininkų grupė, atsakinga už informatikos atitinkamos krypties doktorantūros studijų bei mokslinių tyrimų vykdymą. Esminės jo funkcijos yra:
8.2.1. teikti Rektoriui disertacijų tematiką priėmimo į doktorantūrą konkursui;
8.2.2. teikti Rektoriui tvirtinti stojamojo į doktorantūrą komisijas;
8.2.3. tvirtinti mokslo doktorantūros studijų planus;
8.2.4. tvirtinti priimtų į doktorantūrą doktorantų individualius studijų ir mokslinių tyrimų planus;
8.2.5. teikti Rektoriui tvirtinti doktorantų mokslinius vadovus;
8.2.6. vykdyti doktorantų atestaciją ir rengti jos dokumentus;
8.2.7. svarstyti pateiktą disertaciją ir priimti sprendimą dėl jos teikimo viešam gynimui;
8.2.8. teikti Rektoriui tvirtinti daktaro disertacijos gynimo tarybos sudėtį;
8.2.9. užtikrinti ginamų disertacijų mokslinį lygį;
8.3. Doktoranto mokslinis vadovas:
8.3.1. kartu su doktorantu sudaro individualų doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų planą ir teikia tvirtinti Doktorantūros komitetui;
8.3.2. teikia doktorantui mokslinę ir metodinę pagalbą;
8.3.3. padeda doktorantui spręsti organizacinius studijų ir disertacijos rengimo klausimus;
8.3.4. vizuoja doktoranto prašymus išvykoms dalinėms studijoms į užsienio universitetus, į seminarus, konferencijas, stažuotes, akademinėms atostogoms ir pan.;
8.3.5. kartu su doktorantu atsako už  kokybišką daktaro disertacijos parengimą.
8.4. Pagal disertacijos temą doktorantūros komiteto sprendimu, suderintu su atitinkamo padalinio/katedros vadovu, doktorantas asocijuojamas su vienu iš MII, MIF ar KHF skyrių/katedrų. Doktorantas, vykdydamas numatytus tyrimus, skatinamas bendradarbiauti su skyriaus/katedros mokslininkais, apie savo rezultatus bent kartą metuose atsiskaito skyriaus/katedros seminare. Skyrius/katedra apie parengtą gynimui disertaciją pateikia savo išvadą doktorantūros komitetui.
9. Doktorantūros komiteto teikimu, MII, MIF, KHF tarybos savo posėdžiuose patvirtina savo kamieninių padalinių dėstomų doktorantūros studijų programos dalykų sąrašą, jų sandus, kreditų skaičius, atsakingus už sandus skyrius/katedras, konsultuojančius dėstytojus, ir informacija apie tai paskelbiama Universiteto interneto svetainėje.
10. Doktorantas studijuoja ne mažiau kaip tris dalykus. Bendra doktorantūros studijų apimtis - ne mažiau kaip 20 kreditų, o nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. - ne mažiau kaip 30 kreditų. Kreditai gali būti gaunami ir doktorantų tarptautinėse mokyklose, doktorantui esant dalinėse studijose užsienyje. Sprendimą dėl jų įskaitymo priima Doktorantūros komitetas.
11. Doktoranto mokslinių tyrimų planą sudaro: mokslinės literatūros nagrinėjimas, moksliniai tyrimai, jų pristatymas mokslinėse konferencijose, gautų duomenų analizė, mokslinių straipsnių, disertacijos rengimas ir kita.
    Doktorantui turi būti sudaromos sąlygos naudotis laboratorijose ir kituose universiteto padaliniuose esančia įranga moksliniams tyrimams atlikti. Savo mokslinius tyrimus doktorantas gali atlikti ir užsienio universitetuose, mokslo institutuose.  


III.  PRIĖMIMAS Į DOKTORANTŪRĄ

 
12. Konkursą doktorantūros studijoms skelbia Rektorius, gavęs Doktorantūros komiteto patvirtintą disertacijų tematikos sąrašą. Šis sąrašas ir priėmimo į doktorantūrą tvarka tvirtinama Rektoriaus įsakymu ir skelbiama Universiteto interneto svetainėje likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki priėmimo į doktorantūrą konkurso dienos.
13. Valstybės finansuojamas doktorantūros vietas Informatikos mokslo krypčiai skiria Švietimo ir mokslo ministerija pagal mokslo ir doktorantūros rezultatus. Rektoriaus įsakymu jos paskirstomos tarp MII, MIF ir KHF. Mokamas doktorantūros studijų vietas MII, MIF ir KHF tarybų teikimu taip pat tvirtina Rektorius.
14. Konkurse doktorantūros studijoms gali dalyvauti asmenys, turintys kvalifikacinį magistro laipsnį arba jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą. Pretendentai Doktorantūros ir rezidentūros skyriui pateikia:
14.1. prašymą Rektoriui (nurodant studijų formą);
14.2. magistro kvalifikacinio laipsnio arba jam prilyginto aukštojo išsilavinimo diplomo kopiją;
14.3. gyvenimo aprašymą;
14.4. dviejų Informatikos krypties mokslininkų, iš bent kurių vienas yra doktorantūros komiteto narys,  rekomendacijas;
14.5. savo mokslo darbų sąrašą ir darbų atspaudus, konferencijoje skaitytus pranešimus, mokslo konkursuose premijuotus darbus;
14.6. anketą (skelbiama Universiteto interneto svetainėje);
14.7. paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją.
15. Priėmimo į doktorantūrą konkursas vyksta birželio - liepos mėn. Doktorantūros komiteto teikimu, Rektoriaus įsakymu sudaroma stojamojo į Informatikos doktorantūrą komisija. Stojančiojo į doktorantūrą atrankos kriterijai yra egzaminas arba mokslinis projektas arba pokalbis, kurie vertinami balais. Sudarant konkursinį balą, skaičiuojamas stojančiojo studijų balų vidurkis ir vertinami mokslo darbai.
    Vadovaudamiesi atrankos kriterijais, Doktorantūros komitetas sudaro pretendentų į doktorantūrą konkursinę eilę, kurią įformina protokoliniu nutarimu ir pateikia Doktorantūros ir rezidentūros skyriui.
16. Doktorantūros komiteto protokolo pagrindu į doktorantūrą priimami pretendentai įforminami Rektoriaus įsakymu, nurodant doktoranto vardą, pavardę, kamieninį padalinį (MII, MIF ar KHF), studijų formą, stipendijos koeficientą.
17. Nepatekę konkurso būdu į valstybės finansuojamas vietas, stojantieji gali rinktis mokamas doktorantūros studijas, mokėdami Senato nustatytą studijų mokestį.
18. Doktorantai, savo noru ar Doktorantūros komiteto sprendimu nutraukę doktorantūros studijas, antrą kartą į valstybės finansuojamas doktorantūros vietas pretenduoti negali.
19. Su priimtais doktorantais sudaromos studijų sutartys. Nuolatinių doktorantūros studijų trukmė - iki 4 metų, ištęstinių - iki 6 metų. Studijų pradžia - spalio 1 dieną.
20. Po priėmimo į doktorantūrą, esant laisvų valstybės finansuojamų vietų, gali būti organizuojamas papildomas konkursas ta pačia tvarka.
21. Stojantys į doktorantūrą užsienio valstybių (ne Europos Sąjungos (toliau - ES) šalių) piliečiai, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilyginto aukštojo išsilavinimo diplomą, kartu su 14 punkte nurodytais dokumentais papildomai pateikia užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo patvirtinimo dokumentą ir moka Senato nustatytą studijų mokestį.
22. Užsieniečiai (ne ES šalių piliečiai), priimti į doktorantūros studijas, privalo teisės aktų nustatyta tvarka gauti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje.
23. ES piliečiai  konkurse dalyvauja bendra tvarka.


 IV. DOKTORANTŪROS STUDIJŲ EIGA

 
24. Doktorantūros studijoms ir moksliniams tyrimams vadovauja doktoranto mokslinis vadovas, jeigu reikia ir konsultantas. Jie turi atitikti vyriausybės nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Doktoranto vadovas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams. Doktorantūros komitetas, per 10 darbo dienų nuo priėmimo į doktorantūrą dienos, pateikia Rektoriui tvirtinti doktorantų mokslinius vadovus,  konsultantus.
25. Doktorantas turi teisę teikti motyvuotą apeliaciją Doktorantūros komitetui, prašydamas pakeisti vadovą. Doktoranto apeliacija apsvarstoma ir sprendimas priimamas per du mėnesius. Apeliacija gali būti pateikta likus ne mažiau kaip vieneriems metams iki doktorantūros studijų pabaigos.
26. Per mėnesį, nuo doktorantūros studijų pradžios, doktorantas kartu su savo vadovu parengia individualų doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, rezultatų publikavimo ir daktaro disertacijos rengimo planą. Individualūs doktorantų studijų planai tvirtinami ir prireikus keičiami Doktorantūros komiteto posėdyje. 
27. Doktorantas nustatyta tvarka išklauso pasirinktus kursus arba studijuoja savarankiškai, konsultuojamas konsultantų. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu.
28. Už studijų plane numatytus sandus doktorantas atsiskaito egzaminu, kurį priima už atitinkamą sandą atsakingo kamieninio akademinio padalinio vadovo įsakymu sudaryta komisija. Komisijoje turi būti pirmininkas ir du nariai. Visi trys komisijos nariai turi turėti mokslo laipsnius. Tarp egzaminuotojų gali būti to dalyko konsultantas. Jeigu egzaminas neišlaikomas, galima vieną kartą, bet ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių, perlaikyti egzaminą. Antrą kartą neišlaikius egzamino, doktorantui skelbiama neeilinė atestacija.
29. Išlaikyti egzaminai fiksuojami egzaminų protokole. Jo pavyzdys skelbiamas Universiteto interneto svetainėje.
30. Išlaikius studijų egzaminus, MII, MIF ar KHF vadovo įsakymai dėl egzaminų komisijos sudarymo, egzaminų datų ir egzaminų išlaikymo protokolas pateikiami Doktorantūros ir rezidentūros skyriui.
31. Doktoranto mokslinio vadovo teikimu, doktorantui gali būti įskaityti anksčiau išlaikytų dalykų, studijuotų pagal doktorantūros programas, egzaminai. Jie įskaitomi doktorantūros komiteto sprendimu, doktorantui pateikus egzaminų išlaikymo protokolus ar kitus dokumentus, patvirtinančius egzaminų išlaikymą. Visi šie dokumentai pateikiami Doktorantūros ir rezidentūros skyriui.
32. Doktorantai dalinėms doktorantūros studijoms į užsienio universitetus, į konferencijas, seminarus ir kt. išleidžiami Rektoriaus įsakymu, pateikus Doktorantūros ir rezidentūros skyriui prašymą su doktoranto mokslinio vadovo viza. Išvykos laikas įskaitomas į bendrą studijų trukmę, doktorantui jos metu mokama stipendija Vilniaus universiteto stipendijų nuostatų nustatyta tvarka. Išvykos išlaidos gali būti finansuojamos iš doktorantų mobilumui skirtų lėšų, Universiteto Mokslo fondo, kvietėjų ir kitų šaltinių.
33. Dėl svarbių priežasčių (gimdymas, vaiko priežiūros atostogos, doktoranto liga ar kt.) doktorantas gali būti išleidžiamas akademinių atostogų. Doktorantūros laikas pratęsiamas dėl ligos, gimdymo ir vaiko priežiūros atostogų ir kitų svarbių priežasčių, pateikus Doktorantūros ir rezidentūros skyriui reikiamus dokumentus (doktoranto prašymą Rektoriui, vizuotą doktoranto mokslinio vadovo, medicininius dokumentus, nėštumo ir gimdymo pažymėjimą ir pan.). Remiantis šiais dokumentais, doktorantui Rektoriaus įsakymu suteikiamos akademinės atostogos, kurių metu stipendija nemokama.
34. Doktorantas, be pateisinamos priežasties laiku nepradėjęs studijų ar nustatyta tvarka nepateikęs studijų ir mokslinių tyrimų plano arba po akademinių atostogų, komandiruočių, ligos ir pan., per 15 kalendorinių dienų be pateisinamos priežasties negrįžęs tęsti doktorantūros studijų, šalinamas iš doktorantūros.
35. Doktorantų kasmetinės atostogos tęsiasi nuo liepos 1 dienos iki rugpjūčio 31 dienos (jeigu doktoranto studijų plane nėra numatyta kitaip).
36. Kiekvienais doktorantūros studijų metais doktorantūros komitetas vykdo bent vieną doktorantų atestaciją. Išvadą apie doktorantūros eigą raštu pateikia skyriaus/katedros, su kuriuo asocijuotas doktorantas, vadovas. Spalio - lapkričio mėnesiais vykdoma doktorantų konferencija, kurioje. doktorantai atsiskaito už studijų plano ir mokslinių tyrimų plano vykdymą. Doktoranto vadovas, dėl objektyvių priežasčių nedalyvaujantis doktoranto atestacijoje, pateikia Doktorantūros komiteto pirmininkui doktoranto veiklos įvertinimą raštu. Atestacijos dokumentai pateikiami Doktorantūros ir  rezidentūros skyriui.
36.1. Jeigu reikia, galima surengti neeilinę doktoranto atestaciją. Neatestuotas doktorantas Rektoriaus įsakymu šalinamas iš doktorantūros.
36.2. Doktorantas taip pat gali būti pašalintas iš doktorantūros dėl elgesio, nesuderinamo su akademinės bendruomenės etikos normomis.
37. Dėl svarbių priežasčių (liga, užsienio komandiruotė ir pan.) gali būti atidėti doktoranto individualioje programoje nurodyti egzaminų laikymo, kitokių atsiskaitymų terminai. Šie klausimai sprendžiami Doktorantūros komiteto posėdyje. Posėdžio protokolas pateikiamas Doktorantūros ir rezidentūros skyriui.
38. Daktaro disertacija turi būti apginta per doktorantūrai skirtą laikotarpį. Jeigu doktorantas iki doktorantūros pabaigos pateikia disertaciją, tačiau nesuspėja jos apginti, 12 mėnesių po doktorantūros pabaigos disertacija gali būti ginama įprasta tvarka. Kitu atveju disertacija ginama eksternu.


V.  MOKSLO DAKTARO DISERTACIJA

 
39. Mokslo daktaro disertaciją sudaro disertacijos tekstas, santrauka ir disertanto mokslinių publikacijų disertacijos tema kopijos. Rekomenduojama disertacijos apimtis 4-10 autorinių lankų (1 autorinis lankas - 40 000 spaudos ženklų).
40. Kaip daktaro disertacija ginti gali būti teikiama ir mokslinė monografija, kurią disertantas parašė be bendraautorių. Su monografija teikiama santrauka, parašyta kita nei monografijos tekstas kalba, bei bent dvi privalomos publikacijos periodiniuose leidiniuose. Kitos disertanto mokslinės publikacijos teikiamos, jeigu jos būtinos disertacijos temos atskleidimui.
41. Disertacijoje turi būti apibrėžtas darbo tikslas ir sprendžiami uždaviniai, nurodytas mokslinis darbo naujumas, apžvelgti disertacijos tema pasaulyje atlikti tyrimai, naudoti tyrimų metodai, aptarti disertanto tyrimų rezultatai, pagrįstas jų patikimumas bei santykis su kitų tyrėjų duomenimis ir suformuluotos išvados. Disertacijoje gali būti aptarti kiti disertanto nuomone svarbūs aspektai.
     Taip pat pateikiamas mokslinių konferencijų, kuriose buvo paskelbti disertacijos tyrimo rezultatai, sąrašas ir disertanto gyvenimo, mokslinės, kūrybinės veiklos aprašymas (CV).
42. Disertacijos tekstas rašomas lietuvių arba, jei tam pritaria doktoranto vadovas ir Doktorantūros komitetas, kita kalba. Disertacijos arba ginamos mokslinės monografijos santrauka rašoma kita nei disertacija ar monografija kalba. Tais atvejais, kai disertacijos ar monografijos tekstas parašytas ne lietuvių kalba, privaloma santrauka lietuvių kalba. Disertacija turi būti parašyta taisyklinga kalba, laikantis raštvedybos normų ir kalbos kultūros reikalavimų.
43. Disertacijos arba ginamos monografijos santrauka turi būti ne mažesnė kaip vieno autorinio lanko apimties. Santrauka teikiama leidyklai spausdinti po to, kai Rektoriaus įsakymu patvirtinama gynimo taryba ir gynimo data. Santraukoje apibrėžiama disertacijoje nagrinėjama mokslo problema, išdėstomi mokslo darbo tikslai ir uždaviniai, darbo mokslinis naujumas, tyrimų metodika, svarbiausi rezultatai ir jais pagrįstos doktoranto ginamos išvados.
44. Disertacijoje ir jos santraukoje nurodomas doktoranto mokslinis vadovas, konsultantas (jeigu toks buvo), o santraukoje taip pat ir gynimo tarybos sudėtis. Jeigu doktoranto mokslinis vadovas buvo pakeistas, disertacijoje ir santraukoje nurodomas jo ankstesnis vadovas bei jo vadovavimo laikotarpis. Disertacijos ir jos santraukos tituliniai ir antrieji puslapiai sudaromi pagal patvirtintus pavyzdžius.


VI.  MOKSLO DAKTARO DISERTACIJOS GYNIMAS 

45. Doktorantas gali teikti ginti disertaciją po to, kai:45.1. išlaiko visus doktorantūros plane numatytus egzaminus;
45.2. esminius savo tyrimų rezultatus paskelbia ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose, kurie yra paskelbti recenzuojamuose periodiniuose mokslo leidiniuose;
45.3. pristato tyrimų rezultatus tarptautiniuose moksliniuose renginiuose;
45.4. atitinka kitus reglamente nustatytus reikalavimus.
46. Doktorantūros komitetas, gavęs disertanto prašymą ginti disertaciją, paskiria 2 recenzentus, iš kurių bent vienas yra doktorantūros komiteto narys; recenzentai išsamiai susipažįsta su darbu ir savo vertinimus pateikia komiteto posėdžiui. Po diskusijų posėdyje įvertinama disertacija, moksliniai straipsniai, išlaikyti egzaminai, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir priimamas sprendimas, ar disertacija atitinka disertacijai keliamus reikalavimus ir gali būti teikiama viešam gynimui.
47. Jeigu disertacija atitinka reikalavimus:
47.1. Doktorantūros komitetas teikia Rektoriui tvirtinti penkių ekspertų gynimo tarybą, į kurią įeina Doktorantūros komiteto paskirtas pirmininkas ir 4 nariai. Rektoriaus įsakyme nurodoma disertacijos gynimo data ir vieta.
47.2. Gynimo tarybos nariai negali turėti interesų konflikto su disertantu arba jo moksliniu vadovu (disertaciją ginant eksternu - su konsultantu). Doktoranto mokslinis vadovas (disertaciją ginant eksternu - konsultantas) negali būti gynimo tarybos narys. Ne mažiau kaip vienas gynimo tarybos narys turi būti iš užsienio mokslo ir studijų institucijos.
47.3. Numatoma kokia kalba bus ginama disertacija.
47.4. Patvirtinamas institucijų sąrašas, kurioms bus siunčiamas pranešimas apie numatomą ginti daktaro disertaciją.
48. Doktorantūros ir rezidentūros skyrius ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki disertacijos gynimo:
48.1. Pateikia disertaciją gynimo tarybos nariams;
48.2. Išsiunčia pranešimą apie numatomą ginti disertaciją Lietuvos mokslo tarybai, Doktorantūros komiteto patvirtintoms Lietuvos ar užsienio institucijoms, Universiteto leidiniui "Informacinis biuletenis". Pranešime nurodoma: disertanto vardas, pavardė, disertacijos parengimo vieta, mokslinis vadovas (disertaciją ginant eksternu - konsultantas) ir gynimo tarybos nariai (mokslo laipsnis, vardas, pavardė, atstovaujama mokslo kryptis (šaka) ar kryptys (šakos)), disertacijos pavadinimas, gynimo vieta ir laikas bei Universiteto interneto svetainės, kurioje skelbiama disertacija, adresas.
49. Gynimo tarybos nariai atsiliepimus apie disertaciją raštu pateikia Doktorantūros ir rezidentūros   skyriui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki disertacijos gynimo. 50. Disertacija ginama viešame gynimo tarybos posėdyje. Posėdis vyksta lietuvių kalba. Tais atvejais, kai vartojama kita kalba, turi būti vertimas į lietuvių kalbą. Posėdžiui vadovauja gynimo tarybos pirmininkas. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau negu pusė gynimo tarybos narių, įskaitant ir vaizdo konferencijos būdu dalyvaujančius. Posėdyje nedalyvaujančių gynimo tarybos narių atsiliepimai ir kiti gauti atsiliepimai apie disertaciją perskaitomi posėdžio metu.
51. Jeigu disertacijoje yra komercinę paslaptį sudaranti informacija, Doktorantūros komitetas sprendžia, kas be disertanto, jo mokslinio vadovo, konsultanto, gynimo tarybos pirmininko ir narių gali dalyvauti disertacijos gynime.
52. Disertantas pristato pagrindinius savo darbo rezultatus ir išvadas, nurodo savo indėlį į disertacijoje pateiktas publikacijas. Gynimo tarybos nariai argumentuotai įvertina disertacijos mokslinį lygį, rezultatų naujumą ir originalumą, išvadų patikimumą ir pagrįstumą, nurodo darbo trūkumus ir netikslumus. Gynimo metu tarybos nariai įvertina doktoranto mokslinę erudiciją, gebėjimą pagrįsti ir paaiškinti disertacijoje ir mokslinėse publikacijose pateiktus rezultatus. Disertantas atsako į užduotus klausimus ir komentuoja pareikštas pastabas.
53. Po diskusijų su disertantu, gynimo tarybos nariai slaptu balsavimu sprendžia, ar jam suteiktinas mokslo daktaro laipsnis. Vaizdo konferencijos būdu dalyvaujantys gynimo tarybos nariai taip pat balsuoja. Sprendimas suteikti mokslo daktaro laipsnį priimamas, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip pusė gynimo tarybos narių. Balsavimo protokolą pasirašo visi posėdyje tiesiogiai dalyvavę gynimo tarybos nariai.
54. Doktorantūros ir rezidentūros skyrius, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po disertacijos gynimo posėdžio, apie gynimo rezultatus nustatyta tvarka praneša Lietuvos mokslo tarybai.
55. Per dvi savaites po disertacijos gynimo doktorantas vieną apgintos disertacijos egzempliorių (išskyrus disertacijas, kurios apgintos uždarame posėdyje) pateikia Lietuvos Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai ir paskelbia Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazėje (ETD).
56. Jeigu gynimo taryba nusprendžia, kad mokslo daktaro laipsnis nesuteiktinas, disertantas gali pataisytą ar papildytą disertaciją ginti ne anksčiau kaip po vienerių metų. Šiuo atveju disertacija ginama eksternu. Nustačius mokslinio nesąžiningumo faktą (plagiatą ir pan.), disertacija negali būti ginama.
57. Jeigu doktorantas iki doktorantūros pabaigos pateikia disertaciją, tačiau nespėja jos apginti, per 12 mėnesių po doktorantūros pabaigos disertacija gali būti ginama įprasta tvarka. Per šį laikotarpį neapginta disertacija ginama eksternu pagal šio reglamento 58, 59 ir 60 punktų reikalavimus.


VII. MOKSLO DAKTARO LAIPSNIO ĮGIJIMAS EKSTERNU 

58. Siekti eksternu įgyti mokslo daktaro laipsnį gali asmuo (toliau - eksternas), turintis magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą. Eksternas turi būti esminius disertacijos rezultatus paskelbęs ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose, kurie išspausdinti periodiniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose, pristatęs savo tyrimų rezultatus tarptautiniuose moksliniuose renginiuose ir parengęs daktaro disertaciją.
59. Eksternas Doktorantūros ir rezidentūros skyriui kartu su prašymu Rektoriui leisti ginti mokslo daktaro disertaciją pateikia toliau išvardintus dokumentus :
59.1. disertacijos rankraštį arba išleistą mokslinę monografiją;
59.2. mokslinių publikacijų sąrašą ir jų kopijas;
59.3. magistro kvalifikacinio laipsnio (ar jam prilyginto aukštojo išsilavinimo) diplomo ir jo priedų kopijas;
59.4. išlaikytų doktorantūros studijų egzaminų (jeigu tokių buvo) protokolus;
59.5. gyvenimo, mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymą (CV) .60. Doktorantūros ir rezidentūros skyrius įregistruoja eksterno prašymą ir perduoda dokumentus Doktorantūros komitetui, kuris ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos išnagrinėja pateiktą medžiagą ir nusprendžia ar disertacijos rankraštis arba išleista monografija atitinka mokslo daktaro disertacijoms keliamus reikalavimus.
61. Jeigu priimamas teigiamas sprendimas, Doktorantūros komitetas bendrame su katedra ar kitu šakiniu padaliniu posėdyje:
61.1. skiria eksternui konsultantą;
61.2. patvirtina eksterno studijų planą;
61.3. jeigu išlaikyti egzaminai, priima sprendimą dėl jų įskaitymo;
62. Eksterno studijų egzaminai laikomi pagal šio reglamento 28, 29, 30, 31 punktuose nustatytą tvarką.
63. Galutinis disertacijos, santraukos, parengtų publikacijų svarstymas ir disertacijos gynimas vyksta pagal šio reglamento 45, 46, 47 punktuose nurodytą tvarką. Disertacija turi būti apginta ne vėliau kaip po vienerių metų nuo disertacijos įregistravimo dienos.
64. Eksternas, kuriam doktorantūros komitetas leidžia ginti disertaciją, ją gina pagal šių nuostatų VI skyriaus reikalavimus. Jei doktorantūros komitetas nusprendžia atmesti eksterno prašymą ginti disertaciją, kartotinai prašymą disertacijai ginti jis gali teikti ne anksčiau kaip po vienerių metų.


 VIII. MOKSLO DAKTARO LAIPSNIO SUTEIKIMAS

 
65. Disertaciją apgynusiam asmeniui mokslo daktaro laipsnį suteikia ir diplomą išduoda Vilniaus universitetas.
66. Apeliacija dėl nesuteikto mokslo daktaro laipsnio gali būti teikiama Rektoriui. Rektorius sudaro ekspertų grupę, kuri savo išvadas pateikia Senatui. Teisės aktų nustatyta tvarka skundas dėl nesuteikto mokslo daktaro laipsnio gali būti teikiamas Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui.
67. Senatas gali atšaukti sprendimą dėl mokslo laipsnio suteikimo kai:
67.1. nustatomas mokslinio nesąžiningumo faktas;
67.2. mokslo daktaro laipsnis suteiktas pažeidus LR Vyriausybės patvirtintus Mokslo doktorantūros nuostatus ir Vilniaus universiteto Mokslo doktorantūros reglamentą;
67.3. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius priima tai įpareigojantį sprendimą.
68. Sprendimą pripažinti mokslo daktaro laipsnį negaliojančiu gali priimti universiteto Senatas, nustačius mokslinio nesąžiningumo faktą (plagiatą ir pan.) ar kai jis suteiktas pažeidus šį Reglamentą.
69. Mokslo daktaro laipsnio diplomo formą ir diplomo blankų gamybos, apskaitos bei registravimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
70. Dingus daktaro laipsnio diplomui, Vilniaus universitete nustatyta tvarka išduodamas daktaro diplomo dublikatas.

 
 IX.  DOKTORANTŪROS FINANSAVIMAS

71. Doktoranto stipendija yra mokama LR Vyriausybės nustatyta tvarka ir vadovaujantis Vilniaus universiteto stipendijų nuostatais.
71. Lėšos doktorantų moksliniams tyrimams, disertacijos ir santraukos leidybai, doktorantų mokslinių vadovų (išskyrus eksterno konsultantų), doktorantūros komiteto, jo sekretoriato (sekretoriaus), gynimo tarybos pirmininko ir narių, egzaminų komisijų pirmininko ir narių, studijų dalykų konsultantų darbo užmokesčio, socialinio draudimo lėšos ir kitos išlaidos skiriamos padaliniui, kuriame vyksta doktorantūros studijos, Universiteto nustatyta tvarka. Esant finansinėms galimybėms, numatomos doktorantų mobilumui skiriamos lėšos.
72.  Doktorantai iš kitų mokslo ir studijų institucijų, pageidaujantys laikyti doktorantūros studijų dalykų egzaminus Vilniaus universitete ar ginti daktaro disertacijas, moka Senato nustatytą mokestį.
73. Eksterno konsultantų, eksterno egzaminų komisijų pirmininkų ir narių, gynimo tarybos pirmininko ir narių darbo užmokesčio, socialinio draudimo lėšos ir kitos išlaidos, susijusios su daktaro mokslo laipsnio įgijimu eksternu, padengiamos Senato nustatyta tvarka.

_______________________________________________

 
Universitete saugomos doktoranto studijų ir disertacijos gynimo bylos. Jose yra:
 • priėmimo į doktorantūrą dokumentai;
 • doktoranto vadovo ir konsultantų skyrimo dokumentai;
 • doktoranto studijų, mokslinių tyrimų programa, jų rezultatų publikavimo ir daktaro disertacijos rengimo programa;
 • doktoranto atestacijos dokumentai;
 • doktoranto programos terminų atidėjimo dokumentai;
 • doktorantūros studijų egzaminų laikymo protokolai;
 • prašymas leisti ginti disertaciją ir su juo susiję dokumentai (disertacijos svarstymo protokolai, kiti Doktorantūros komiteto dokumentai);
 • Rektoriaus įsakymas dėl gynimo tarybos tvirtinimo, gynimo datos skyrimo;
 • dokumentas, patvirtinantis, kad disertacija perduota ar išsiųsta Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo ir Vilniaus universiteto bibliotekoms;
 • skelbimo apie viešą disertacijos gynimą kopija;
 • tarybos posėdžio, kuriame disertacija buvo ginama, protokolas, taip pat visų susijusių su disertacijos nagrinėjimu toje taryboje dokumentų kopijos;
 • disertacijos santrauka;
 • tarybos, kurioje buvo ginama doktoranto disertacija, nutarimas dėl daktaro mokslo laipsnio suteikimo;
 • daktaro diplomo kopija;
 • išspausdintų ir priimtų spausdinti doktoranto mokslo straipsnių kopijos ir sąrašas;
 • kiti dokumentai, susiję su doktoranto studijomis, moksliniais tyrimais ir disertacijos gynimu.
   

 • Valid CSS! Valid HTML 4.01!
  Svetainės struktūra  © VU Matematikos ir informatikos institutas, 2003–2018