VU Matematikos ir informatikos institutas Vilniaus Universitetas Matematikos ir informatikos institutas
VU Matematikos ir informatikos institutas
APIE MII
MOKSLAS
DOKTORANTŪRA IR ŠVIETIMAS
LEIDYBA
BIBLIOTEKA
DARBUOTOJAI
PROJEKTAI
DISKUSIJOS
NAUJIENOS/SKELBIMAI
APIE MII SVETAINĘ
NUORODOS
 ENGLISH

-->LEIDYBA » ELEKTRONINIAI LEIDINIAI

<-- Į PRADŽIĄ

MULTIMEDIJOS DARBŲ, INFORMACINIŲ LEIDINIŲ, TERMINYNŲ ir kt.
SUKURTŲ MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS INSTITUTE
SĄRAŠAS

TURINYS
Interneto svetainės

_________________________


INTERNETO SVETAINĖS

In.svetainės LIETUVA prad. pusl.

Svetainėje pateikiamos pagrindinės žinios apie Lietuvą: geografinę padėtį, Valstybės simbolius, santvarką, administracinį suskirstymą, institucijas ir kt.


Akis
Geografinės informacijos sistemaNuotolinių studijų ir mokslinio
bendradarbiavimo sistema
interneto aplinkoje

http://eta.ktl.mii.lt/~mockus/
Nuotolinių studijų sistema


Lietuvių kalbos terminynas
Matematikos ir informatikos instituto
LIETUVIŲ KALBOS TERMINŲ BAZĖ (Lietuvių kalbos terminynas)
http://www.terminynas.lt

Terminų bazė sukurta ir plėtojama remiant Valstybinei lietuvių kalbos komisijai, konsultuojant Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centrui.
Terminų bazėje kaupiami mokslo, technikos, meno ir kitų sričių terminai su išsamiu jų aprašu. Šiuo metu Lietuvių kalbos terminyne yra per 280 000 terminų.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
http://lkz.mch.mii.lt/
Žodynas sukurtas Lietuvių kalbos institute.
Programavimo darbai atlikti VšĮ MCH (MII) ir VšĮ VITP

"Lietuvių kalbos žodynas" yra daugiatomis, vienakalbis, aiškinamasis Žodynas, užfiksuojantis bei paaiškinantis pagrindinio leksikos fondo, aktyviosios ir net pasyviosios leksikos žodžius. Šis Žodynas buvo pagrindas Dabartinės lietuvių kalbos žodynui sukurti, Frazeologijos žodynui, iš dalies kol kas atstoja ir istorinį, ir sritinius tarminius žodynus.
Lietuvių kalbos žodynas

Vietovardžių žodynas
VIETOVARDŽIŲ ŽODYNAS
http://vietovardziai.mch.mii.lt/
Žodyno internetinis variantas parengtas 2007 m.
MII APS ir Lietuvių kalbos instituto darbuotojų"Vietovardžių žodynas" skiriamas visiems bendrinės lietuvių kalbos vartotojams, kurie susiduria su bendrine vietovardžių vartosena.

LIETUVIŲ KALBOS ATLASO
kortelių informacinė duomenų bazė

http://korteles.mch.mii.lt
Programavimo darbus atliko 
MII Atpažinimo procesų skyriaus darbuotojai
Informacinė DB veikia nuo 2006 metų. Lietuvių kalbos institute saugoma apie milijonas lietuvių kalbos atlaso kartotekos kortelių, kurios veikiamos aplinkos nyksta, todėl yra skanuojamos ir saugomos kompaktinėse plokštelėse. Internetinėje DB galima rasti reikiamą informaciją apie skaitmenintus kortelių vaizdus ir kreiptis į Lietuvių kalbos institutą dėl konkrečių kopijų.
Lietuvių kalbos atlaso kortelių DB

Tarmių archyvo DB
LIETUVIŲ KALBOS TARMIŲ ARCHYVO
informacinė duomenų bazė

http://tarmes.mch.mii.lt/
Programavimo darbus atliko 
MII Atpažinimo procesų skyriaus darbuotojai
Lietuvių kalbos institute kaupiami lietuvių kalbos tarmių pavyzdžių įrašai magnetinėse juostose ir kasetėse. Perkėlus šią originalią neatstatomą medžiagą į kompaktines plokšteles galima patogiau naudotis įrašų fondu. Fonde yra apie 1100 kompaktinių CD ir DVD formatų plokštelių, jose apie 5400 tarmių pavyzdžių (pasakojimų).
Internetinėje DB, veikiančioje nuo 2005 metų, galima rasti informaciją ir apie dar neskaitmenintus įrašus. Radę informaciją apie norimus įrašus specialistai gali kreiptis į Lietuvių kalbos institutą dėl konkrečių įrašų kopijų.

KANCELIARINĖS KALBOS PATARIMAI
http://kanceliarinis.mch.mii.lt
"Patarimų" tekstai skaitmeninti ir struktūrizuoti dirbant
kartu su Lietuvių kalbos instituto darbuotojais.
Programavimo darbus atliko 
MII Atpažinimo procesų skyriaus darbuotojai
"Kanceliarinės kalbos patarimų" internetinis variantas parengtas 2007 metais remiantis knyginiu šio žodyno leidimu. "Patarimai" parengti žodyno būdu, prieinami naudojantis abėcėline bei antraščių rodyklėmis. Straipsniuose veikia nuorodos į kitus surištus straipsnius.
Kanceliarinės kalbos patarimai

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas, 2008
ENCIKLOPEDINIS KOMPIUTERIJOS ŽODYNAS
http://www.likit.lt/term/enc.html
Enciklopedinis kompiuterijos žodynas sukurtas MII IMS darbuotojų
Informacinės visuomenės plėtros komiteto užsakymu 2003 m. 2008 m. paruoštas antrasis papildytas žodyno variantas.

Žodynas skiriamas kompiuterių programų naudotojams, programinės įrangos gamintojams ir lokalizuotojams. Iš viso aprašyta 4000 žodžių. Yra išleisti ir spausdinti šio žodyno variantai.

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ KOMPIUTERIJOS ŽODYNĖLIS
http://www.likit.lt/en-lt/angl.html
Šis žodynėlis yra Enciklopedinio kompiuterijos žodyno priedas.
Jame pateikta apie 7 tūkst. žodžių.
Į šį žodynėlį įtraukti visi angliški žodžiai, paminėti enciklopedinės dalies lietuviškų žodžių aprašų pabaigose ir susieti saitais su aprašais. Lietuviški sinonimai skiriami kableliais, o skirtingos reikšmės, atitinkančios tą patį daugiareikšmį anglišką žodį pateikiamos atskirose lentelės eilutėse.
Anglų - lietuvių kalbų kompiuterijos žodynėlis, 2008
KOMPIUTERINĖS LEKSIKOS FRAZYNAS
http://ims.mii.lt/frazynas/
Kompiuterijoje pasitaiko anglų kalbos žodžių ir jų junginių, kurių vertimas į lietuvių kalbą yra savitas. Tai anglų kalbos konstrukcijos, metaforos, profesinis žargonas, daugiareikšmiai žodžiai ir kiti žodžiai bei jų junginiai, tam tikrame kontekste įgyjantys specifines reikšmes, kurių nebūna žodynuose.
Į frazyną įtrauktos frazės, kurių dauguma paimtos iš sąsajos su kompiuteriu; jas galima laikyti apibendrintais vertimo pavyzdžiais.
Darbai atlikti MII APS
Tai interaktyvių svarstymų svetainė (veikia nuo 2001 m.), kurioje svarstomos Lietuvos valstybei ir jos piliečiams svarbios problemos e.politikos, e.kalbos, e.paveldo srityse, aptariami ekspertų rengiami dokumentai, klausiama Jūsų nuomonės.
Svarstome ženklas

Kanklės
Ancent Lithuanian KANKLĖS
(Senosios lietuvių kanklės)

http://kankles.mch.mii.lt/
Svetainė sukurta MII APS darbuotojų kartu su
LMA prof. Romualdu Apanavičiumi 1996 m. 

Tai viena pirmųjų Lietuvoje kultūrai skirta "grojanti" interneto svetainė. Svetainėje paliečiamos istorinės instrumento ištakos, paplitimas, pristatomi kanklių tipai, būdingi ir kitoms regiono tautoms. Smulkiau aprašomos Aukštaitijos, Žemaitijos, Suvalkijos regionų kanklės, supažindinama su kanklių meistrais ir muzikantais. Tekstai pateikti anglų kalba.

LIETUVIŠKOS KNYGOS METAI
http://PirmojiKnyga.mch.mii.lt/
Parengta MII APS darbuotojų pagal pirmosios lietuviškos knygos
450 metų sukakties Valstybinę programą 1997 m.
kartu su jos vykdytojais
Svetainė skirta pirmosios spausdintos lietuviškos knygos - Martyno Mažvydo KATEKIZMO - 450 metų sukakčiai (1547-1997) paminėti. Joje aprašomos knygos atsiradimo istorinės aplinkybės, pateikti knygos puslapių atvaizdai, Mažosios Lietuvos vietovardžių rodyklės,  žemėlapiai, aprašomi keliai, kuriais į Lietuvą buvo nešamos knygos spaudos draudimo metu. Taip pat pateiktos jubiliejaus renginių žinios ir vaizdai.
Pirmoji lietuviška knyga


ALKA
LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO
TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA

http://alka.mch.mii.lt/
Portalo tipo svetainė, sukurta 1998 m. Trumpoms ekskursijoms medžiagą pateikė 25 temų kūrybinės grupės. Programavimo darbus atliko MII Atpažinimo procesų skyriaus darbuotojai
Apibendrintai pristatomas Lietuvos kultūros paveldas nuo seniausių laikų iki šių dienų: baltai, Lietuvos valstybė, visuomenė, tautinės mažumos, liaudies ir elito kultūra, religija, menas. Su pasirinkta tema lankytojai gali susipažinti trumpoje ekskursijoje, o skaitmeniniam turistui susidomėjus, jis pakviečiamas į išsamesnę viešnagę. Tekstai pateikti lietuvių ir anglų kalbomis.

Sukurta M. Daukšos "Postilės" išleidimo
400-ųjų metinių proga 1999 m.
Leidinio turiniu, informacijos atnaujinimu ir papildymu rūpinasi
Regionų kultūrinių iniciatyvų centras. Programavimo darbus atliko 
MII Atpažinimo procesų skyriaus darbuotojai
Svetainė skirta Mikalojaus Daukšos "Postilės" išleidimo 400-osioms metinėms paminėti, pirmųjų lietuviškų knygų, išleistų Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, autoriui M. Daukšai ir jo epochos kultūrai pristatyti. Informacija pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis.
POSTILEI-400

Lietuvos vienuolynai
LIETUVOS VIENUOLYNAI
http://vienuolynai.mch.mii.lt
Sukurta MII APS darbuotojų bendradarbiaujant su Vilniaus dailės akademija, kuri pateikė turinio medžiagą, svetainė veikia nuo 1999 m.
Svetainė supažindina su Lietuvoje veikusių vienuolijų kultūriniu ir dvasiniu palikimu, istorija ir architektūra. Leidinys iliustruotas vienuolynų pastatų ir juose buvusių meno kūrinių nuotraukomis, pateikiama vienuolynuose skambėjusios muzikos pavyzdžių: grigališkojo giedojimo, vargonų muzikos šiuolaikinių įrašų. Menotyros specialistų tekstai pateikti lietuvių kalba, o svetainės pagrindinių temų santrauka - anglų kalba.

Svetainė sukurta MII APS darbuotojų kartu su
Lietuvos žydų bendruomene 1999 m.


Svetainėje pristatoma šios etninės bendrijos praeitis, papročiai, tradicijos, kalba, kultūra, religija, visuomeninė veikla, organizacijos. Ypatingas dėmesys skiriamas Vilniui - Lietuvos Jeruzalei. Medžiaga iliustruojama būdingais žydų kultūrai paveikslais, kalbos, muzikos įrašais. Tekstai pateikti lietuvių ir anglų kalbomis
Žydai Lietuvoje

Pergamentai
PERGAMENTŲ KOLEKCIJA
http://pergamentai.mch.mii.lt
Sukurta MII APS kartu su nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka
2002 m.

Svetainė skirta supažindinti su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos rankraščių skyriuje esančia pergamentų kolekcija. Pateikiami XIV-XIX amžiaus istoriniai Lietuvos, Italijos, Prancūzijos dokumentai, Popiežių raštai, rankraštinė knyga bei rankraščių fragmentai, iš viso 145 vienetai. Leidinys skiriamas ne tik specialistams, bet ir visiems norintiems susipažinti su senovinių raštų grožiu: įvairių šalių bei laikotarpių rašymo maniera, miniatiūromis, inicialais, antspaudais.

Lituanistikos paveldo informacinė sistema ARUODAI
http://www.aruodai.lt/
Medžiagą teikia Lietuvių literatūros ir tautosakos, Lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos institutai. Programavimo darbai atlikti MII APS
Elektroniniuose lietuvių kultūros aruoduose kaupiami, sisteminami ir aprašomi lietuvių etninės kultūros duomenys. Nuo 2003 m. saugykloje sukaupta daugiau kaip 10 000 informacinių vienetų (tekstai, vaizdo ir garso archyvas, personalijų bankas, geografijos duomenų bankas, pasakų ir dainų įrašai) apie lietuvių etninės kultūros objektus, suklasifikuotus, indeksuotus, aprašytus išsamiais metaduomenimis.
Aruodai

Musicalia
Sukurta MII APS bendradarbiaujant su Lietuvos MA biblioteka 2003 m.
Ši skaitmeninė saugykla ir informacinė sistema muzikinių rankraščių tyrinėjimui skirta muzikologams, senųjų rankraščių žinovams, dailėtyrininkams, atlikėjams, ieškantiems originalių dalykų, knygų leidėjams, kolekcininkams ir visiems, besidomintiems kultūros paveldu. Sukurta patogi žiūrovui ir specialistui informacinė sistema duoda prieiga prie duomenų bazės, kur galima rasti įvairių žanrų senųjų (XIV-XVIII a.) muzikinių rankraščių puslapių vaizdų, apžiūrėti senovinio knygų įrišimo elementus, lietuvių ir anglų kalbomis.  Šiuo metu pristatomi 27 muzikiniai rankraščiai, todėl saugykla traktuotina kaip prototipas, demonstruojantis technologijų galimybes.
Musicalia pripažinta nacionalinio konkurso geriausiam e. turiniui nugalėtoju e. kultūros kategorijoje 2007 m.

LIETUVIŲ MUZIKINIO FOLKLORO
informacinė duomenų bazė

http://folkloras.mch.mii.lt/
Svetainės turinį tvarko
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos darbuotojai.
Programavimo darbai atlikti MII APS.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriuje nuo 1950 metų sukauptas Muzikinio folkloro archyvas yra vienas didžiausių Europoje (apie 200 000 vienetų). Klaipėdos universiteto Baltų kalbotyros ir etnologijos katedros archyve medžiaga kaupiama nuo 1976 m. Sukaupta 930 garso juostelių (apie 1200 val. įrašų). 2006 m. pradėta kaupti ir šiuo metu pildoma internetinė duomenų bazė, kurioje pateikiama informacija apie šią medžiagą.
Lietuvių muzikinio folkloro DB

Tautos kilmė, 2008
Sukurta MII APS darbuotojų bendradarbiaujant su Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutu 2007 m.
Tai elektroninių knygų serijos moksleiviams "Lietuva" pirmoji knyga. Knygoje "Tautos kilmė" skaitmeninėje erdvėje, aiškinama lietuvių tautos kilmė. Aprėpiamas istorinis laikotarpis nuo seniausių laikų. Knyga gausiai iliustruota išdidinamomis nuotraukomis,  judančiais vaizdais. Yra animuotų žemėlapių ir schemų įgarsintų mokslininkų komentarais. Veikia patogi paieškos sistema, e.knyga papildoma nauju turiniu. Tradicinė knyga išleista ir anglų, vokiečių, rusų kalbomis, o lietuviškoji turi ir dinamišką e. versiją.
Tarmių CD angliškai
LIETUVIŲ TARMĖS. Kompiuterinis žodynas, I d.
Lithuanian Dialects. 
Die litauischen Dialekte
Pagal Culture 2000 programą
© Lietuvių kalbos institutas
© UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute, 2004.
ISBN 9986-668-76-X.
© Lietuvių kalbos institutas.
© UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute, 2005.
ISBN 9986-668-75-1.
Tarmių CD vokiškai

Lietuvių tarmės CD viršelis
LIETUVIŲ TARMĖS. Kompiuterinis žodynas. I dalis.
LITHUANIAN DIALECTS. Multimedia dictionary. Volume I.© UNESCO, 2000.
© Lietuvių kalbos institutas, 2000.
© UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute, 2000.
ISBN 9986-668-19-0, ISBN 9986-668-20-4.

LIETUVIŲ TARMĖS. Kompiuterinis žodynas. II dalis
LITHUANIAN DIALECTS. Multimedia dictionary. Volume II.© Lietuvių kalbos institutas, 2005.
© Matematikos ir informatikos institutas, 2005.
ISBN 9986-668-37-3, ISBN 9986-668-89-1.
Lietuvių tarmės. II d.
Tarmių chrestomatija
LIETUVIŲ KALBOS TARMIŲ CHRESTOMATIJA


© Lietuvių kalbos institutas,
© Evaldas Ožeraitis, 2005.
ISBN 9986-668-56-5.

Lietuviškos knygos metai CD viršelis
LIETUVIŠKOS KNYGOS METAI
- YEAR OF THE LITHUANIAN BOOK
- JAHR DES LITAUISHEN BUCHES© Matematikos ir informatikos institutas,
UNESCO katedra Informatika humanitarams, 1998.
ISBN 9986-680-09-3.

LIETUVOS VIENUOLYNAI
- LITHUANIAN MONASTERIES© Vilniaus dailės akademija, 2000.
© Matematikos ir informatikos institutas, 2000.
ISBN 9986-571-58-8.
Lietuvos vienuolynai


Žemaitija_Samogitia CD viršelis
ŽEMAITIJA. Skaitmeninė knyga
SAMOGITIA. The digital book© Žemaičių kultūros darugijos informacinis kultūros centras, 2000.
© Matematikos ir informatikos institutas,
UNESCO katedra Informatika humanitarams, 2000.
ISBN 9955-441-01.

LIETUVOS TAUTINĖS MAŽUMOS. KULTŪROS PAVELDAS.
 LITHUANIA'S NATIONAL MINORITIES. THE CULURAL HERITAGE.
НАЦИОНАЛЬЫЕ МЕИЬШИНСТВА ЛИТВЫ. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ.© Matematikos ir informatikos institutas, 2001.
© Lietuvos tautinių mažumų tyrinėtojų taryba, 2001.
© Straipsnių autoriai, 2001.
ISBN 9986-668-20-4.
Lietuvos tautinių mažumų kultūros paveld. virš.

Audinių raštai CD viršelis
KŪRYBA IR TRADICIJOS. Geometriniai lietuvių audinių raštai
CREATIVE WORK AND TRADITIONS. Geometric Paterns of Lithuanian Textiles© Lietuvos istorijos institutas, 2002.
© UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute, 2002.
ISBN 9986-780-40-3.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Rankraščių skyrius
PERGAMENTŲ KOLEKCIJA.
Martynas Mažvydas National Library of Lithuania, Manuscripts Department COLLECTION OF PARCHMENTS. 
© Matematikos ir informatikos institutas, 2002.
ISBN 9986-530-86-5.
Pergamentai CD viršelis

Lietuvos knygos veikėjai, CD viršelis
LIETUVOS KNYGOS VEIKĖJAI.
Biografijų žodynas,
THE WORKERS OF THE LITHUANIAN BOOK. A Biographic Dictionary.© Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas, 2004,
© Matematikos ir informatikos institutas, 2004.
ISBN 9986-680-27-1.

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka
PERGAMENTŲ SKAITMENINIŲ VAIZDŲ ARCHYVAS 
The Library of the Lithuanian Academy of Sciences
PARCHMENTS` DIGITAL IMAGES ARCHIVE© Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2003.
© Matematikos ir informatikos institutas, 2003.
ISBN 9986-498-33-3.
LMAB pergamentų archyvas

Sapiegų albumas
CANCIONE [Sapiegų Albumas]. LMAB RSF30-119. XVII a. gaidų rankraštis.
CANCIONE [Sapieha`s Tablature] 17 c. Manuscript Notation Album. 

© Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2007.
© Matematikos ir informatikos institutas (programavimas), 2007.


Multimedijos mokytojai
MULTIMEDIJOS MOKYTOJAI
http://mm.mch.mii.lt
Skaitmeninės leidybos intensyvūs kursai internete. Svetainė veikia nuo 2001 m. Programavimo darbus atliko MII Atpažinimo procesų skyriaus darbuotojai

SKAITMENINĖ KULTŪRA HUMANITARAMS
http://sk.mch.mii.lt/
Darbai atlikti MII APS

Svetainė veikia nuo 2001 m.
Skaitmeninė kultūra humanitarams

Multimedijos mok. rengimo kursai
KULTŪROS SRITIES SPECIALIŲ INTERNETO
TAIKOMŲJŲ PROGRAMŲ KŪRIMO MOKYTOJŲ IR VARTOTOJŲ
RENGIMO KURSAI
(anglų k.)
http://www.mch.mii.lt/UNESCOeducation/

Svetainėje pateikiama kursų medžiaga, leidžianti mokytis kurti programinę įrangą, orientuotą pateikti inrenete informaciją apie kultūros objektus. Medžiaga pritaikyta 6 dienų intensyviems kursams. Svetainė veikia nuo 2001 m., sukurta MII APS darbuotojų

CHIMER - tai vienas iš Europos Komisijos remtų projektų, skirtų kultūros paveldui pateikti kartu mokant vaikus informacinių technologijų. Svetainė pristato Lietuvos vaikų, dalyvavusių projekte CHIMER, darbus atliktus 2002 - 2004 m. Darbams vadovavo MII APS darbuotojai

CHIMER

Multimedijos mokymo svetainė
MULTIMEDIJOS MOKYMO SVETAINĖ
portale "MOKSLAS. MOKSLININKAI. VISUOMENĖ"
http://mokslasplius.lt/multimedija/


Tai - virtuali bendravimo ir mokymosi aplinka, kurioje galima parsisiųsdinti atskirų temų mokymosi modulių tekstus ir jų santraukas, pateiktas skaidrėse, dalyvauti forume, kur galima klausti ir aiškintis neaiškius klausimus su bendraminčiais ir daugiau išmanančiais naujosiose technologijose. Svetainė veikia nuo 2007 m. Darbus atliko MII APS darbuotojai.


JPM
JAUNŲJŲ PROGRAMUOTOJŲ NEAKIVAIZDINĖ MOKYKLA

Matematikos ir informatikos instituto Jaunųjų programuotojų neakivaizdinė mokykla (JPM) skiriama programavimu besidomintiems moksleiviams bei mokytojams. JPM - rimta pradžia kiekvienam norinčiam išmokti algoritmavimo pagrindų bei gero programavimo stiliaus. Mokymui vartojama Paskalio programavimo kalba.


LIETUVOS MOKSLEIVIŲ INFORMATIKOS OLIMPIADOS
http://ims.mii.lt/olimp/

Informatikos olimpiados organizuojamos nuo 1989-1990 mokslo metų. Nuo 1992 metų Lietuvos komanda dalyvauja pasaulinėse informatikos olimpiadose (IOI).
Informatikos olimp.Training of trainers CD viršelis
TRAINING OF TRAINERS ON DIGITAL PUBLISHING
1999 - 2000 m. UNESCO remtas mokymo projektas
UNESCO Chair in Informatics for the Humanities at the Institute of Mathematics and Informatics. Vilnius, Lithuania, 2000.
© UNESCO, 2000.
2001, Naujoji komunikacija,
priedas NK CD Nr.7.

Mokytojų rengimo kursų medžiaga
COURSEWARE FOR TRAINING OF TRAINERS AND USERS ON THE SPECIAL APPLICATIONS OF INTERNET-BASED SERVICES IN THE FIELDS OF CULTURAL EDUCATION
UNESCO Chair in Informatics for the Humanities at the Institute of Mathematics and Informatics. Vilnius, Lithuania, 2000
© UNESCO, 2000.
 

BENDRAUKIME LIETUVIŲ GESTŲ KALBA
(lietuviškai, rusiškai, lenkiškai, angliškai, vokiškai)
LEARN TO SPEAK LITHUANIAN SIGN LANGUAGE
(in Lithuanian, Russian, Polish, English and German)2003. ISBN 9955-9469-0-3
Gestų kalbos mokymas

Bebras
Informacinių technologijų konkurso BEBRAS medžiaga
2006.

Konkurso tikslai - skatinti mokinius intensyviau naudotis informacinėmis technologijomis mokymosi procese, patraukti vaikus domėtis kompiuteriais ir jų taikymu, parodyti jų teikiamus privalumus mokantis įvairių dalykų, ugdyti mokinių kūrybiškumą, informacinę kultūrą, algoritminę bei loginę mąstyseną. Kompaktinėje plokštelėje pateikta medžiaga padeda vaikams ruoštis ateinantiems BEBRO konkursams.Open Office
"OpenOffice.org" Lietuvoje
http://ims.mii.lt/openoffice/

Free Pascal

Firefox
"Firefox" Lietuvoje
http://ims.mii.lt/firefox/

"Thunderbird" Lietuvoje
http://ims.mii.lt/thunderbird/
Thunderbird

Lietuviški rašmenys el. pašte
LIETUVIŠKŲ RAŠMENŲ VARTOJIMAS ELEKTRONINIO PAŠTO LAIŠKUOSEMII darbotojai kartu su kitais Lietuvos kompiuterininkų sąjungos nariais, susirūpinę, kad naudojantis elektroninio pašto programomis būtų galima vartoti lietuviškus rašmenys, nagrinėja galimybes ir pataria, kaip paruošti programas, kad būtų galima rašyti ir skaityti elektroninius laiškus lietuviškai

LIETUVIŲ KALBOS PROBLEMOS KOMPIUTERIUOSE
http://aldona.mii.lt/pms/kalba/
Svetainę tvarko MII Informatikos metodologijos skyriaus darbuotojaiSvetainėje pateikiamas tematinis straipsnių sąrašas lietuvių klabos vartojimo kompiuteriuose, programinės įrangos lokalizavimo, kompiuterijos terminijos ir kitais lietuvių kalbos kompiuteriuose klausimais.
Lietuvių kalbos problemos kompiuteriuose

Lietuviška klaviatūra
LIETUVIŠKA STANDARTINĖ KOMPIUTERIO KLAVIATŪRASetainėje pristatoma lietuviška kompiuterio klaviatūra, atitinkanti 2000 m. priimtą Lietuvos standartą LST 1582:2000. Ja galima surinkti visus kasdieniniam darbui reikalingus ženklus.
Atnaujinta 2014 m. sausio 31 d.

Valid CSS! Valid HTML 4.01!
Svetainės struktūra  © VU Matematikos ir informatikos institutas, 2003–2018