VU Matematikos ir informatikos institutas Vilniaus Universitetas Matematikos ir informatikos institutas
VU Matematikos ir informatikos institutas
APIE MII
MOKSLAS
DOKTORANTŪRA IR ŠVIETIMAS
LEIDYBA
BIBLIOTEKA
DARBUOTOJAI
PROJEKTAI
DISKUSIJOS
NAUJIENOS/SKELBIMAI
APIE MII SVETAINĘ
NUORODOS
 ENGLISH

-->PROJEKTAI

<-- Į PRADŽIĄ

MII vykdomų ir vykdytų projektų sąrašas


Projekto pavadinimas
Vykdymo laikas
MII atsakingas vykdytojas
Atviros daugialypės sistemos medicinoje (Open Multiscale Systems Medicine, OpenMultiMed), COST projektas Nr. CA15120 http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15120
2016–2020
Naujas Europos biovaizdų analitikų tinklas gyvosios gamtos vizualizavimo tobulinimui (A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging, NEUBIAS)
COST projektas
Nr. CA15124
http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15124
2016–2020
Gamtos inspiruoto optimizavimo pritaikomumo tobulinimas apjungiant teoriją su praktika (Improving Applicability of Nature-Inspired Optimisation by Joining Theory and Practice, ImAppNIO) COST projektas Nr. CA15140
http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15140
2015–2020
NordNICE: Inovativaus informatikos mokymo tinklas http://nordnice.wix.com/nordplus ,
Nordplus projektas Nr. NPHZ 2015/1053
2015–2017 m.
cHiPSet: Našus modeliavimas ir imitavimas didelių duomenų taikomosioms sistemoms (High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications)
http://chipset-cost.eu/
, COST projektas Nr. IC1406
2015–2019 m.
NESUS: Tvarių itin didelio našumo skaičiavimų tinklas
(Network for Sustainable Ultrascale Computing) http://www.nesus.eu/ , COST projektas Nr. IC1305
2014–2018 m.
BIG-SKY-EARTH: Didelių duomenų era dangaus ir žemės tyrimuose
(Big Data Era in Sky and Earth Observation)
http://bigskyearth.eu/
, COST projektas Nr. TD1403
2014–2018 m.
Matematinis optimizavimas sprendimų palaikymo sistemose efektyviems ir patikimiems energijos tinklams
(Mathematical Optimization in the Decision Support Systems for Efficient and Robust Energy Networks)
http://cost-td1207.eu/ , COST projektas Nr. TD1207
2013–2017 m.
MaSciL: Matematika mokslui ir gyvenimui!
(Mathematics and Science for Life!) http://www.mascil-project.eu/ ,
ES 7-osios BP projektas Nr. FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1
2013–2016 m.
IGUANA: Mokyklų valdymo tobulinimas naudojant veiksmų mokymosi metodą (Improving School Governance using an Action Learning Approach), EK Comenius programos projektas
Nr. 527856-LLP-1-2012-1-PT-COMENIUS-CMP
2013–2014 m.
Pavogto iPod logika (Logic of the stolen iPod). Pjesė LE-MATH teatro spektaklių konkursui (Theatre Play writing competition on the theme of Mathematics), Le-Math: Matematikos mokymasis naudojant naujas komunikavimo priemones (Learning Mathematics through new Communication Factors), EK Comenius programos projektas
Nr. 526315-LLP-2012-CY-COMENIUS-CMP
2013–2014 m.
PEN: Gamybos efektyvumo navigatorius (Production Effectiveness Navigator) http://www.eurekanetwork.org/project/-/id/6232 , Jungtinės programos „EuroStars“ projektas
E!6232 Nr. 31V-20/LSS-580000-360
2011–2014 m.
prof. habil. dr. G. Dzemyda, SAS, PSIS
Parama tarptautinio žurnalo „Olympiads in Informatics“ leidybai,
sut. Nr. ParS-580000-730
2011–2014 m.
Informatikos mokytojų kompetencijų ir bendradarbiavimo stiprinimas (Strengthening Computer Science Teacher Training and Networking / Informatiklehrerbildung stärken und vernetzen), Baltijos šalių ir Vokietijos universitetų fondo (Baltisch-Deutsches Hochschulkontor) projektas http://ims.mii.lt/strengthening/ , Nr. 2013/7/LSS-580000-1049
2013 m.
prof. dr. V. Dagienė
Atviras Europinis tinklas didelio našumo skaičiavimams sudėtingose aplinkose (Open European Network for High Performance Computing on Complex Environments) http://www.mii.lt/complexhpc/ , COST IC0805 projektas Nr. COST-04/2010/LSS-580000-1814, 2010-11-18.
2009–2013 m.
prof. dr. J. Žilinskas
Lanksčiosios kompiuterijos ir statistikos metodų jungimas siekiant pagerinti duomenų analizės sprendimus (Combining Soft Computing Techniques and Statistical Methods to Improve Data Analysis Solutions) http://www.cost-ic0702.org , COST IC0702 projektas Nr. COST-05/2010/LSS-580000-1815 (nuo 2010-11-18)
2009–2012 m.
doc. dr. O. Kurasova
NNEER: Šiaurės šalių inžinerijos mokymo tyrimų tinklas (Nordic Network for Engineering Education Research) http://www.didaktik.itn.liu.se/nneer.html
2009–2012 m.
prof. dr. V. Dagienė
Te@ch.us: Mokymosi bendruomenė antros kartos saityno technologijų mokymui (Learning community for Web 2.0 teaching) http://www.teachus.eu/ , Nr. 504333-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP,
(2009-11-01 – 2011-12-31)
2009–2011 m.
prof. dr. V. Dagienė
ADHER: Pritaikyk savo paveldą (Adopt Your Heritage). Grundtvig mokymosi partnerystės projektas suaugusiųjų mokymui Nr. LLP-GRU-MP-2009-LT-00008 (2009-08 – 2011-07)
2009–2011 m.
L. Mikalauskienė,
doc. dr. N. Kligienė
TRICE: Dėstymas, tyrimai ir inovacijos informatikos studijose (Teaching, Research and Innovation in Computing Education), Nr. 142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW, Nr. 2008-3258/001-001
2008–2011 m.
prof. habil. dr. A. Žilinskas, dr. A. Jakaitienė
Mokymosi visą gyvenimą ERASMUS mobilumo programa
(Nr. 234527-IC-1-2007-1-LT-ERASMUS-EUC-1,
ID kodas: LT VILNIUS17)
2007–2011 m.
Programų sistemų tyrimai duomenų gavybos metodais (Application of data mining methods for investigation of software systems). Dvišalės Lietuvos-Prancūzijos mokslo tyrimų programos "Žiliberas" projektas (in collaboration with INSA de Lyon, LIRIS UMR 5205, France) Nr. V-33/2009 (2009-04-07 – 2010-12-31)
2009–2010 m.
Dr. J. Besson, PSIS
Algoritminė sprendimų teorija (Algorithmic Decision Theory) http://cost-ic0602.org/ , COST IC0602 projektas Nr. COST-03/2010/LSS-580000-1813 (2010-11-18 – 2010-12-31)
2009–2010 m.
prof. habil. dr. A. Žilinskas
EduJudge: Internetinės testavimo sistemos integravimas į efektyvų el. mokymąsi (Integrando el Juez On-line en e-learning efectivo), EK Mokymosi visą gyvenimą projektas 135221-LLP-1-2007-1-ES-KA3-KA3MP Nr. 2007-3906/001-001 (2008-01-01 – 2009-12-31)
2008–2010 m.
prof. dr. V. Dagienė

ENRICH: Europos kultūros paveldo įtinklinti resursai ir informacija (European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage), EK Mokymosi visą gyvenimą projektas Nr. ECP-2006-DILI-510049 (2007-11-30 – 2009-11)

2007–2009 m.
doc. dr. N. Kligienė
e-START: Mokyklų skaitmeninio raštingumo plėtotės projektas (Digital Literacy Network for Primary & Lower Secondary (K-9) Education), EAC EA/01/06, Nr. e-START, 2006-4530/001-001 ELEELEB11, (2006-12-01 – 2009-05-31)

2006–2009 m.
prof. dr. V. Dagienė
ENOC: Elektriniai neuroniniai svyravimai ir pažinimas (Electric Neuronal Oscillations and Cognition), COST B 27 projektas
2005–2009 m.
prof. habil. dr. A. Žilinskas
BalticBroadband: Plačiajuostis internetas Baltijos jūros regiono atokiose vietovėse (Baltic Rural Broadband Project). INTERREG III B Baltic Sea Region Programme (BSR) programos projektas
2007–2008 m.
P. Šulcas
ILGRECO: Žaidimų metodikos panaudojimas edukaciniame kontekste (Implementing Learning Game Resources based on Educational Content), Nr. 230039-CP-1-LT-GRUNDTVIG- G11PP
2006–2008 m.
doc. dr. N. Kligienė
Švietimo mainų programa, Europ­os kvalifikacijos tobulinimosi kursai " Creating E-Learning Courses - Hands-on Tools & Practical Tips", MT-2007-324-14
2007 m.
doc. dr. N. Kligienė
Global optimisation combining deterministic and stochastic approaches for chemical engineering. NATO Reintegration Grant, Nr. CBP.EAP.RIG.981300
2004–2007 m.
Profesinis mokymas ir darbo jėgos ištekliai Kaliningrade Nr. 88.08 (Tacis Project: Europe Aid/121849/C/SV/RU)
2006 m.
TTSS


Projekto pavadinimas
Vykdymo laikas
MII atsakingas vykdytojas
Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA) http://www.raštija.lt/LIEPA . Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonė „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“, Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-001
2013–2015 m.
Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių, produktų ir paslaugų internetinės svetainės sukūrimas http://www.raštija.lt/ . Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonė „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“, Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-003/LSS-580000-2197
2012–2015 m.
Paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose teoriniai ir inžineriniai aspektai.
ES struktūrinės paramos „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos“ „Tyrėjų gebėjimo stiprinimo“ prioriteto
„MTEP veiklų vykdymo pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“ priemonės projektas Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-010
2012–2015 m.
Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS), Projektas Nr. VP2-3.1-IVPK-13-V-01-001, 2011-12-29
2012–2015 m.
prof. habil. dr. G. Dzemyda, SAS, PSIS,
VU ITTC, VU Bibl., VUL SK
Vilniaus universiteto ir prie jo prijungtų mokslo institutų veiklos efektyvumo didinimas sutelkiant turimus ir kuriamus MTEP išteklius. Projektas Nr. VP3-3.1-ŠMM-0-K-02-008, 2013 m.2013–2014 m.
dr. S. Maskeliūnas, PSIS
Visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimas, programoms reikalingų priemonių sukūrimas http://www.raštija.lt/lokalizavimas . Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonė „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“, Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-004/LSS-180000-642
2012–2014 m.
Specializuoto sprendinio „eMentorius“, skirto personalizuotoms pedagoginėms e-konsultacijoms teikti pritaikant adaptyvius nuosekliai susijusių procesų semantikos modelius ir personalizuotus semantinės paieškos metodus, sukūrimas. Projektas pagal LVPA priemomonę „Intelektas LT", pareiškėjas UAB „Algoritmų Sistemos“, Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-02-1172011–2012 m.
dr. S. Maskeliūnas, PSIS
Mokslas verslui ir visuomenei. Projektas pagal LVPA priemonę „Inogeb LT-1“ Nr. VP2-1.4-ŪM-03-K-01-019 (2009-11-02 – 2011-10-31)
2009–2011 m.
tyrėjas V. Dagys, IMS,
doc. dr. N. Kligienė, APS
Lietuvos moksli­ninkų gebėjimų ugdymas Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungos mokslo infrastruk­tūrą. Projektas Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0038
2006–2008 m.
doc. dr. N. Kligienė
InMaDra: Informatikos ir matematikos doktorantūros studijų plėtra. Projektas Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0027
2006–2008 m.
prof. dr. S. Rutkauskas
Mokslas. Mokslininkai. Visuomenė. Projektas Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0040, sut. Nr. ESF/2004/2.5.0-03-291 :
2006–2008 m.
doc. dr. N. Kligienė

prof. dr. V. Dagienė
MII mokslinių tyrimų ir doktorantūros studijų infrastruktūros plėtra. Projektas Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-12-05/0019
2006–2008 m.
Kaimiškųjų vietovių plačiajuosčio informacinių technologijų tinklas RAIN. Projektas Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-03-04-005, S-224
2005–2008 m.
prof. habil. dr. L. Telksnys
Projekto RAIN2 (Kaimiškųjų vietovių švietimo informacinių technologijų plačiajuostis tinklas: "paskutinės mylios" prieigos etapas) įgyvendinimui reikalingos dokumentacijos parengimas. Projektas Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-01-04-033
2006–2007 m.
prof. habil. dr. L. Telksnys
Projekto „Programinės įrangos lokalizavimas“ dokumentacijos rengimas. Projektas Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-01-04/0032
2005–2006 m.
D. VaišnienėProjekto pavadinimas
Vykdymo laikas
MII atsakingas vykdytojas
Projektų atitikties mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kriterijams ekspertinis vertinimas. Paslaugos teikimo sutartis su UAB „Inogama“ Nr. APS-580000-196 (2015-02-03 – 2017-02-02)
2015–2017 m.
Lietuvos Respublikos Terminų banko duomenų pildymas.
Paslaugos teikimo sutartis su Valstybine lietuvių kalbos komisija
Nr. VP-17/2014/APS-580000-2637 (2014-11-03 – 2015-06-30)
2014–2015 m.
Genetikos rizikos faktorių įvertinimo metodų tyrimas.
Taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sutartis Nr. APS-14100-2779 su IĮ „Odontika“ pagal Inovacinį čekį Nr. 43V-408 (2014-11-24 – 2015-04-20)
2014–2015 m.
Naujų knygų paklausos prognozavimo trumpuoju laikotarpiu modelio sukūrimo paslaugos techninė specifikacija. Taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sutartis Nr. MTS-580000-2707 su UAB „Barzda“ pagal Inovacinį čekį Nr. 43V-347. (2014-11-25 – 2015-02-27)
2014–2015 m.
Duomenų tyrybos metodų, skirtų kintančių duomenų rinkinių panašumui įvertinti, kūrimas. Atlygintinų paslaugų sutartis su UAB „Algoritmų sistemos“ Nr. 31V-311, sut. Nr. APS-580000-63 pagal Inovacinį čekį (projektą)
2013 m.
Galimybių studija "Robotika švietime". Atlygintinų paslaugų sutartis su UAB „Informaciniai projektai“ pagal Inovacinį čekį
2013 m.
Knygyno manoknyga.lt prekių rekomendacinės sistemos metodikos sukūrimo paslaugos techninė specifikacija.
Atlygintinų paslaugų sutartis Nr. APS-580000-61 su UAB „Barzda“ pagal Inovacinį čekį Nr. 31V-247 (2013-01-15 – 2013-04-10)
2013 m.
Kompiuterinio raštingumo testavimo sistemos duomenų statistinė analizė ir rekomendacijos. Atlygintinų paslaugų sutartis Nr. 2013/0527-01/APS-580000-1151/1 su UAB „ECDLTE“ pagal Inovacinį čekį (paraiškos registracijos Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-02-187). (2013-05-27 – 2013-11-30)
2013 m.
Vežimų optimizavimo programinės įrangos kūrimas. Atlygintinų paslaugų sutartis Nr. APS-580000-1961 su UAB „Inerta LT“ pagal Inovacinį čekį Nr. 43V-25 (projekto registracijos Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-02-121). (2013-08-05 – 2013-10-31)
2013 m.
Duomenų tyrimo matematinis modelis klientų elgsenos ir duomenų validumo vertinimui. Atlygintinų paslaugų sutartis Nr. APS-110000-1799 su UAB „Sistemų integracijos sprendimai“ pagal Inovacinį čekį (projektą) Nr. VP2-1.3-ŪM-05K-02-154. (2013-08-27 – 2013-10-30)
2013 m.
dr. P. Šarka, TTSS
Lietuvių kalbos žodžių ir frazių atpažinimo galimybių tyrimas, siekiant sudaryti prielaidas atpažinimo variklio prototipo sukūrimui ateityje. Atlygintinų paslaugų sutartis Nr. APS-580000-5203 su UAB „InoGama“ pagal Inovacinį čekį (projektą) Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-01-038
2013 m.
Taikomosios programinės įrangos turinio valdymo sistemos – elektroninio terminų žodyno sukūrimas. Sutartis su Lietuvos banku Nr. 41.25-24/APS-580000-1678
2013 m.
Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET 2013 metų projektas
2013 m.
Eksperto veikla 2013 metais Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos specifinės programos „Bendradarbiavimas“ tema „Informacinės ir ryšių technologijos“ komitete. Nr. 28V-14/LSS-580000-434, ekspertas V. Medvedev (2013-02-27 – 2013-12-20)
2013 m.
dr. V. Medvedev, SAS
Eksperto veikla 2013 metais Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos specifinės programos „Bendradarbiavimas“ tema „Informacinės ir ryšių technologijos“ komitete. Nr. 28V-15/LSS-580000-433, ekspertas G. Dzemyda (2013-02-27 – 2013-12-20)
2013 m.
prof. habil. dr. G. Dzemyda, SAS
Lietuvos Respublikos terminų banko duomenų pildymo paslaugos. Sutartis su Valstybine lietuvių kalbos komisija Nr. VP-9/2012/APS-580000-2994
2012–2013 m.
Veiklos procesų modeliavimo ir vizualizavimo metodų ir programinės įrangos sukūrimas (PROMOS). MITA Aukštųjų technologijų plėtros 2011–2013 m. programos MTEP projektas,
projekto koordinatorius UAB „Orgsoft“,
sutarties Nr. 31V-145 (2011–2012), Nr. 31V-31 (2013)
2011–2013 m.
prof. habil. dr. A. Žilinskas, SAS Os
Dirbtinių neuroninių tinklų optimizavimo strategijos analizė bei jų diegimo galimybės ir metodai sudėtingiems sprendimams priimti. Atlygintinų paslaugų sutartis su UAB „Algoritmų sistemos“ Nr. 31V-109 pagal Inovacinį čekį (projektą)
2012 m.
Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET 2012 m. projektas
2012 m.
Kompiuterinių mokymo priemonių lokalizavimo paslaugos.
Sutartis su Ugdymo plėtotės centru Nr. F5-155 (9.28)
2010–2012 m.
Daugiakriterinio optimizavimo algoritmo kūrimo ar egzistuojančio adaptavimas [Ortho Baltic Web logistikos sistemai „DISPATCH“] . Sutartis su UAB „Baltic Amadeus“ Nr. 5082299-P1/APS-580000-1037
2011 m.
prof. habil. dr. G. Dzemyda, SAS
Lietuvos Respublikos terminų banko plėtra. Sutartis su Valstybine lietuvių kalbos komisija [pagal Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programą]
Nr. VP-1/2011/APS-580000-182
2011 m.
Fotovoltinės jėgainės modulių generuojamos galios priklausomybės nuo saulės apšvietos įvertinimas.
Atlygintinų paslaugų sutartis su UAB „Bemetas“ Nr. 31V-137 IJČG-580000-1614 pagal Inovacinį čekį (projektą)
2011 m.
prof. dr. J. Žilinskas
Lyginamasis kiekybinis ir kokybinis tyrimas „Inžinerijos studijų krypčių grupės specialistų poreikio nustatymas Lietuvoje, Estijoje ir Lenkijoje“ [reikalingas projekto „Partnerystės užmezgimas su Estijos IT koledžu ir Varšuvos technologijos universitetu jungtinės studijų programos rengimui ir vykdymui“ VPI-2.2-ŠŠMM-07-K-02-011 įgyvendinimui].
Sutartis su Vilniaus kolegija Nr. APS-580000-1852/Ū7-1
2011 m.
Sąveikos tarp daviklių tinklo ir lokalaus informacijos kaupimo, perdavimo ir atvaizdavimo komponento prototipo sukūrimas. Sutartis su UAB „Diagnostinės sistemos“ Nr. 12-17.01/2010
2010–2011 m.
prof. habil. dr. G. Dzemyda
Efektyvios kritinių fiziologinių parametrų nuolatinės stebėsenos sistemos sukūrimas. Projektas pagal priemonę „Intelektas LT“, įgyvendinamas pagal 2009-11-19 d. finansavimo ir administravimo sut. Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-01-098, pasirašytą tarp LR ūkio ministerijos, Lietuvos verslo paramos agentūros ir UAB „Algoritmų sistemos“ Nr. BS-580000-2123
2010–2011 m.
prof. habil. dr. G. Dzemyda
Erasmus mobilumas (ES aukštojo mokslo programa valstybės biudžeto lėšomis), Nr. LLP-ERA-NAC-2010-LT-0518
2010–2011 m.
Maršruto optimizavimo tarp N taškų algoritmas ir kuro lygio duomenų iš transporto priemonės matematinio vidurkinimo ir nuokrypių (kuro užpylimo/nupylimo) fiksavimui algoritmas. Inovacinio čekio projektas su UAB „AKTKC – Apsaugos centras“ ir MITA Nr. 31V-79 (2010-07-28 – 2010-10-27)
2010 m.
Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET 2010 metų plėtra, sutartis Nr. S-219 (2010-04-22 – 2010.12.28)
2010 m.

KTL
Kritinių fiziologinių parametrų išskyrimo iš daviklių signalų ir atvaizdavimo algoritmų mokslinis tyrimas. Sutartis su UAB „Algoritmų sistemos“ Nr. AS10-012 (2010-07-23 – 2010-10-20)
2010 m.

Apsimokančių algoritmų tekstų tvarkymo uždaviniuose tyrimas, sutartis su Bendra Lietuvos – Nyderlandų įmone UAB „VTeX“ Nr. SI19 (2010-02-02 – 2010-09-10)
2010 m.
TTSS
Kritinių fiziologinių parametrų duomenų atvaizdavimo ir sprendimų priėmimo posistemės prototipo, sprendimų priėmimo algoritmo sukūrimas. Sutartis su UAB „Algoritmų sistemos“ Nr. AS10-19/5081809/112 [projektui "Efektyvios kritinių fiziologinių parametrų nuolatinės stebėsenos sistemos sukūrimas",
SFMIS Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-01-098] (2010-12-08 – 2010-12-31)
2010 m.
Kritinių fiziologinių parametrų - širdies darbo sutrikimų nuolatinės stebėsenos daviklio mokslinis tyrimas, sutartis su UAB „Algoritmų sistemos“ Nr. AS10-03 (2010-01-01 – 2010-03-30)
2010 m.
prof. habil. dr. L. Telksnys
E-verslo kompleksinės sistemos kūrimo ir diegimo paslaugos. Sutartis su UAB „Baltic Amadeus“
2010 m.
SAS
Universalio lėktuvo bilietų platinimo sistemos OLYMPUS atitikimo MTEP apibrėžimui ekspertinis vertinimas.
Sutartis su UAB „Interneto partneris“
2010 m.
Studentų mokslinės praktikos sutartis 2010-06-15
2010 m.
AtsPS
Internetinės prekybos paslaugų programinės įrangos architektūrų, elgsenos ir realizavimo galimybių tyrimas.
Inovacinio čekio projektas su UAB „Fresh ID“ ir MITA Nr. 31V-80
2010 m.
PSIS
Gabių informatikai ir informacinėms technologijoms vaikų paieška ir lavinimas. Sutartis su Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centru
2009–2010 m.
prof. dr. V. Dagienė
Didelių imčių statistinės išvados tolimos atminties procesams (Large sample statistical inference for long memory processes),
registracijos Nr. A-09099, 2009-04-15
2009–2010 m.
prof. habil. dr. D. Surgailis
Lietuvos Respublikos terminų banko duomenų plėtra ir patikra. 2008 m. liepos 9 d. viešojo pirkimo sutartis su Valstybine lietuvių kalbos komisija [pagal Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos programą 2006–2015 m.]
Nr. VP-6/2008, (2009-01-01 – 2010-12-31)
2009–2010 m.
LieTa: Skaitmeninė Jono Basanavičiaus lietuvių tautosakos biblioteka. Sutartis su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu Nr. F1-224, F1-311 [remiantis LMT ir LLTI sutartimi Nr. PMK-04/2010] (2008-07-09 – 2010-12-31)
2008–2010 m.
doc. dr. N. Kligienė,
dr. G. Tamulevičius
Praturtintos paieškos algoritmų, skirtų publikuojamos mokslinės informacijos atpažinimui bei tvarkymui, tyrimai. Sutartis su Bendra Lietuvos – Nyderlandų įmone UAB „VTeX“ Nr. SI09 (2009-02-12 – 2009-12-31)
2009 m.
TTSS
"Duomenų bazių sistemos "Lietuvos mokslo potencialo dinamika" koregavimas ir plėtojimas", Nr. 138, ŠMM
2009 m.
prof. dr. A. Čaplinskas
'Lygiagrečių ir paskirstytų skaičiavimų ir e-paslaugų tinklo
(LitGrid)' programa, Nr. 4/238 (2008-06-01 – 2009-12-15)
2007–2009 m.
prof. dr. J. Žilinskas
Elektriniai neuroniniai svyravimai ir pažinimas, COST projektas Nr. 31V-67
2007–2009 m.
prof. habil. dr. A. Žilinskas
Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET 2005–2009 m. plėtros programos (LITNET-2 programa) , Nr. SUT-311 (2008.01.02–2008.12.27), Nr. SUT-161, (2009-05-07 – 2009)
2005–2009 m.
KTL
Lietuvos virtualaus universiteto pristatymas "Infobalt" parodoje. 2008 m. spalio 29 d. sutartis SUT-1090. (2008-10-24 – 2008-12-01)
2008 m.

Lietuvos ekonomikos matematinių-statistinių modelių vystymo ir taikymo projektas (LEMASTA) , Nr. C-089013, Nr. C-06/2008(7). (2008-07 – 2008-12)
2008 m.
prof. habil. dr. R. Rudzkis
SI08 Praturtintos paieškos algoritmo tolesnis tyrimas įvairiose bibliografinėse bazėse, (2007-02-18 – 2008-11-30)
2008 m.
prof. habil. dr. R. Rudzkis
Programinės įrangos kalbinio aprobavimo ir atitikties standartams studijos atlikimas, Nr. 6F-07/21, (iki 2008-10-15)
2008 m.
prof. dr. V. Dagienė
Lietuvių kalbos informacinėse technologijose vartojamų terminų ir leksinių vienetų norminimo paslauga, Nr. 6F-10/08/1,
(iki 2008-11-27)
2008 m.
prof. dr. V. Dagienė
Mokslinis tyrimas "Projekto "IKT diegimo profesiniame mokyme profesijos mokytojų rengimo programa" įtaka profesinio mokymo kaitai šalies profesinėse mokyklose", Nr. P5-128,
(iki 2007-12-15)
2008 m.
Mokslinis tyrimas "Tolesnio IKT diegimo profesiniame mokyme perspektyvinių krypčių tyrimas", Nr. P5-129,
(iki 2008-12-15)
2008 m.
prof. dr. V. Dagienė
Mokslinis tyrimas "Esamų kompiuterinių mokymo priemonių analizė", Nr. P5-192 (iki 2008-12-01)
2008 m.
prof. dr. V. Dagienė
Mokslinis tyrimas "Pedagogų rengimas IKT taikymo aspektu",
Nr. P5-193, (iki 2008 m. gruodžio 1 d.)
2008 m.
Integruotos duomenų bazių sistemos "Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinė veikla" plėtojimas, Nr. SUT-793 (2008-07-18 – 2008-12-10)
2008 m.
prof. dr. A. Čaplinskas
Duomenų bazių sistemos "Mokslinės produkcijos ekspertinis vertinimas internete" plėtojimas, Nr. SUT-794 (2008-07-18 – 2008-12-10)
2008 m.
prof. dr. A. Čaplinskas
Duomenų bazių sistemos "Lietuvos mokslo potencialo dinamika" kūrimas ir plėtojimas, Nr. SUT-795 (2008-07-18 – 2008-12-10)
2008 m.
prof. dr. A. Čaplinskas
Komponentinė integruotų organizacijos informacinių sistemų (IOIS) inžinerija, Nr. S-09/2008
2008 m.
prof. dr. A. Čaplinskas
Mokslinis tyrimas "Įvairių šalių IKT diegimo patirties analizė",
Nr. P5-191, (iki 2008-10-31)
2007–2008 m.
prof. dr. V. Dagienė,
dr. E. Kurilovas
Lietuvos virtua­laus universiteto 2007–2012 m. programa,
Nr. LEIDM-PALAIK-07-13, LVU-PALAIK-08-13,
(iki 2008-12-01)
2007–2008 m.
APS
Atnaujinti ir plėtoti interneto svetainę "www.likit.lt", kurioje būtų sudaryta galimybė visuomenei gauti mokymosi taisyklingai vartoti lietuvių kalbą paslaugas
2007–2008 m.
prof. dr. V. Dagienė
LR Terminų banko pildymo darbai Kalbos komisijos teikiamais elektroniniais terminų rinkiniais ir (ar) terminų žodynų duomenimis, Nr. VP-4/2005, (2008-01-02 – 2008-12-31)
2006–2008 m.
"Praturtintos paieškos algoritmo tyrimas", Nr. SI07, SI08 (2007-02-18 – 2008-11-30)
2007 m.
prof. habil. dr. R. Rudzkis
"Lygiagrečių ir paskirstytų skaičiavimų ir e-paslaugų tinklas (LitGrid)", Nr. 4/1190-(1817)
2007 m.
SAS

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuojamas mokslininkų grupių projektas Daugiamačių duomenų vizualizavimas interaktyvioje globalioje optimizacijoje,
Nr. T-18/07

2007 m.
prof. habil. dr. A. Žilinskas
Heterogeninių komponentų integravimas šiuolaikinėse informacinėse sistemose, Nr. T-96/07
2007 m.
prof. dr. A. Čaplinskas
Duomenų bazių sistemos "Mokslinės produkcijos ekspertinis vertinimas internete" kūrimas bei plėtojimas,
Nr. SUT-462
2007 m.
prof. dr. A. Čaplinskas
Integruotos duomenų bazių sistemos "Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinė veikla" plėtojimas 2007 m., Nr. SUT-462
2007 m.
prof. dr. A. Čaplinskas
Duomenų bazės "Lietuvos mokslininkai" priežiūra ir plėtojimas 2007 m., Nr. SUT-463
2007 m.
prof. dr. A. Čaplinskas
Šiurkščiųjų funk­cijų analizė ir jos taikymas finansų matematikoje bei ekonometrijoje, Nr. T-21/07
2007 m.
habil. dr. R. Norvaiša
"Statistinių įverčių aproksimacijų tyrimai", Nr. T-15/07
2007 m.
TTSS, APS
Nuotolinio mokymo kurso "Anglų kalba pradiniam ugdymui" sukūrimas, Nr. TPS-09.25/1
2007 m.
prof. dr. V. Dagienė
Nuotolinio mokymo kurso "Pasaulio pažinimas pradiniam ugdymui" sukūrimas, SUT-10.15/2
2007 m.
prof. dr. V. Dagienė
Nuotolinio mokymo kurso "Matematika 2-4 klasėms" sukūrimas, SUT-10.15/4
2007 m.
prof. dr. V. Dagienė
Nuotolinio mokymo kurso "Matematika specialiajam ugdymui" sukūrimas, SUT-10.15/7
2007 m.
prof. dr. V. Dagienė
Nuotolinio mokymo kurso "Pasaulio pažinimas specialiajam ugdymui" sukūrimas, SUT-10.15/8
2007 m.
prof. dr. V. Dagienė
Nuotolinis mokymo kursas "Pedagogų kompiuterinio raštingumo standartas: Edukacinė dalis", Nr. PTS-03.07/1
2007 m.
prof. dr. V. Dagienė
Mokymosi objektų pradiniam ir specialiajam ugdymui lokalizavimas, Nr. PTS-06.19/1
2007 m.
prof. dr. V. Dagienė
Mokslinis tyrimas "IKT diegimo į Lietuvos švietimą 2005–2007 m. strategijos priemonių įgyvendinimas", Nr. P5-69
2007 m.
prof. dr. . Dagienė
Baigtinės populiacijos parametrų vertinimas turint papildomos informacijos. Nr. T-24/07
2007 m.
doc. dr. A. Plikusas
Integruotos duomenų bazių sistemos "Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinė veikla" plėtojimas, Nr. SUT-489
2006 m.
prof. dr. A. Čaplinskas
Duomenų bazės "Lietuvos mokslininkai" plėtojimas, Nr. SUT-555
2006 m.
prof. dr. A. Čaplinskas
CPVA administracinių gebėjimų stiprinimas informacinių ir komunikacijų technologijų bei informacinės visuomenės plėtros srityse, Nr. 05-B
2006 m.
Statistinių įverčių aproksimacijų tyrimai
2006 m.
habil. dr. V. Bentkus,
prof. habil. dr. D. Surgailis
Mokslinis tyrimas "Elektroninis ugdymo turinys ir paslaugos, skirtos pradiniam ir specialiajam ugdymui Lietuvoje ir užsienyje (situacijos analizė ir plėtros perspektyvos)"
2006 m.
prof. dr. V. Dagienė
Programinės įrangos (mokomosios kompiuterinės priemonės) "Imagine Logo" lokalizavimas, Nr. P5-137
2006 m.
prof. dr. V. Dagienė
Programinės įrangos (virtualios mokymosi aplinkos) "Moodle" lokalizavimo paslaugos, Nr. P5-87
2006 m.
prof. dr. V. Dagienė
Virtualiųjų kursų bei mokymo sistemos lokalizavimas ir edukacinio modulio sukūrimas, Nr. 200603221
2006 m.
prof. dr. V. Dagienė
Interneto ir elektroninio pašto dialogo lietuvinimas, Nr. K-32/00 (23)
2006 m.
prof. dr. V. Dagienė
Projektas LDK-Skaitmena "LDK rankraštinių dokumentų skaitmeninimas globalizacijos sąlygomis. Teorija, metodologija ir praktika", Nr. C-51/2006 SKAIT
2006 m.
doc. dr. N. Kligienė
Lietuvos ekonomikos matematiniai modeliai makroekonominiams procesams prognozuoti
2006 m.
TTSS
"Statistinių įverčių aproksimacijų tikslumo tyrimai", Nr. T-10/06
2006 m.
habil. dr. V. Bentkus
Programa ITMIS "Informacijos technologijos mokslui ir studijoms 2001–2006"
2006 m.
APS
Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuojamas mokslininkų grupių projektas "Metodai ir algoritmai technologinių procesų optimizavimui ir valdymui"
2006 m.
prof. habil. dr. A. Žilinskas
Centrinės nervų sistemos ir širdies ritmo parametrų priklausomybės tyrimas, V-06/2006
2006 m.
prof. habil. dr. A. Žilinskas
Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo inicijuota mokslo programa "Lietuvos GRID - Lygiagrečių ir paskirstytų skaičiavimų tinklas", P-26/06(4)
2005–2006 m.
prof. habil. dr. A. Žilinskas
Žmogaus genomo įvairovės ypatumų nulemti aterosklerozės patogenezės mechanizmai (ATHEROGEN), Nr. U-04002,
Nr. P-24/2006-1
2004–2006 m.
SAS
Pradinė raktinių žodžių bei jų aplinkų duomenų bazė,
Nr. SUT-SIRS-V4
2004–2006 m.
TTSS
Projektas "Lietuvių dvasinės kultūros raiškos: etnologijos, kalbos, istorijos šaltinių elektroninis sąvadas", Nr. C-14/2006 FI-115
2003–2006 m.
doc. dr. N. Kligienė
Informacinės technologijos žmogaus sveikatai - klinikinių sprendimų palaikymas (e-sveikata), Akronimas: "IT Sveikata", Nr. C-03013
2003–2006 m.
SAS
Heterogeninių procesų ir sistemų veikimo mechanizmų kompiuterinis modeliavimas - MODELITA
2003–2006 m.
prof. habil. dr.
M. Sapagovas
Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 m. programa (Automatinio lietuvių šnekos atpažinimo darbai), Nr. K-32/2000
2000–2006 m.
prof. dr. A. Lipeika
Projekto pavadinimas
Vykdymo laikas
MII atsakingas vykdytojas
Globaliojo optimizavimo algoritmų kūrimas ir vystymas.
Mokslininkų grupių projektas Nr. MIP-051/2014/LSS-580000-362
2014–2016 m.
Epigenetinių žymenų identifikavimas ankstyvai tiesiosios žarnos vėžio diagnostikai.
Mokslininkų grupių projektas Nr. MIP-043/2014/LSS-580000-391
2014–2016 m.
Grupių geometrija ir topologija.
Mokslininkų grupių projektas Nr. MIP-046/2014/LSS-580000-446
2014–2016 m.
Stacionarių uždavinių su nelokaliomis kraštinėmis sąlygomis tyrimas, skaitinė analizė ir taikymai.
Mokslininkų grupių projektas Nr. MIP-047/2014/LSS-580000-369
2014–2016 m.
Stochastinių diferencialinių lygčių sprendinių egzistavimas ir parametrų vertinimas.
Mokslininkų grupių projektas Nr. MIP-048/2014/LSS-580000-364
2014–2016 m.
prof. habil. dr. K. Kubilius, TTSS
Netiesinė ilgoji atmintis, sunkios uodegos ir agregavimas.
Mokslininkų grupių projektas Nr. MIP-063/2013/LSS-580000-423
2013–2015 m.
prof. habil. dr. D. Surgailis, AtsPS
Interaktyvių algoritmų daugiakriteriniams optimizavimo uždaviniams kūrimas ir taikymas. Mokslininkas stažuotojas E. Filatovas.
Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ (finansavimo ir administravimo sut. Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-004). Nr. 004/56/MTS-580000-318
2013–2015 m.
prof. habil. dr. G. Dzemyda, SAS
Metodai ir algoritmai daugiakriterinių optimizavimo uždavinių Pareto aibės diskrečiam reprezentavimui ir vizualizavimui.
Mokslininkas stažuotojas A. Varoneckas.
Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ (finansavimo ir administravimo sut. Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-004). Nr. 004/61/MTS-580000-323
2013–2015 m.
prof. habil. dr. A. Žilinskas, SAS Os
Įvertinių stabilumas baigtinėse populiacijose.
Mokslininkas stažuotojas A. Čiginas.
Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ (finansavimo ir administravimo sut. Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-004). Nr. 004/60/MTS-580000-322
2013–2015 m.
Statistinės išvados modeliams su trupmeniniu Brauno judesiu ir mažu Hursto indeksu (Yu. Mishura, Ukraina)
Parama mokslininkų vizitams (2014-03-01 – 2014-12-31)
2014 m.
prof. habil. dr. K. Kubilius, TTSS
Konkrečioji funkcinė analizė ir tikimybių teorija: nauji metodai ir jų taikymas.
Mokslininkų grupių projektas Nr. MIP-53/2012/LSS-580000-456
2012–2014 m.
Neiškilos daugiakriterės optimizacijos metodai ir algoritmai.
Mokslininkų grupių projektas Nr. MIP-063/2012/LSS-580000-444
2012–2014 m.
prof. habil. dr. A. Žilinskas, SAS Os
Simpleksinių globaliojo optimizavimo algoritmų kūrimas ir taikymai.
Mokslininkas stažuotojas R. Paulavičius.
Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ (Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimo priemonė). 2012-03-01, Nr. 004/18/ MTDS-580000-400
2012–2014 m.
Tinklų analizės ir klasifikavimo metodų plėtojimas sisteminiams žmogaus epigenomo pakitimas nustatyti.
Mokslininkas stažuotojas J. Gordevičius.
Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“. 2012-03-01, Nr. 004/11/ MTDS-580000-400
2012–2014 m.
prof. habil. dr.
G. Dzemyda, SAS
Parama mokslo renginiui „Duomenų analizės metodai programų sistemoms“,
Nr. MOR-043/2013/ LSS-580000-1312 (2013-12-05 – 2013-12-07)
2013 m.
Parama mokslo renginiui „Informatikos inžinerijos mokymo tyrimai: kryptys, metodai ir validavimas“, 2013-05-17,
Nr. MOR-062/2013/ LSS-580000-1312 (2013-12-02 – 2013-12-07)
2013 m.
Parama mokslo renginiui XXV-oji Europos operacijų tyrimo draugijų asociacijos konferencija „Operacijų tyrimas apjungia mokslus“. 2012-05-17, Nr. MOR-035/2012/LSS-580000-1150
2012 m.
prof. habil. dr.
L. Sakalauskas, SAS OTs
Parama mokslo renginiui „10-oji tarptautinė Baltijos šalių organizuojama konferencija „Duomenų bazės ir informacinės sistemos“ Baltic DB&IS 2012“. 2012-05-02, Nr. MOR-018/2012/LSS-280000-1005
2012 m.
Parama mokslo renginiams „Informatika mokykloje: pagrindiniai konceptai, inovacijos ir tyrimai“ ir „Informatikos inžinerijos mokymo tyrimai: metodologijos, metodai ir praktika“. 2012-04-25, Nr. MOR-001/2012/LSS-580000-944 ir 2012-10-01, Nr. MOR-052/2012/LSS-580000-2294
2012 m.
Europos mokslo fondo Fizinių ir inžinerijos mokslų (PESC) komiteto atstovo veiklos išlaidų kompensavimas. Nr. ADS-03/2012/ LSS-580000-322
2012 m.
Parama institucijos tyrėjų I. Žilinskienės ir V. Bartkutės-Norkūnienės mokslinių išvykų išlaidoms apmokėti. 2012-05-15, Nr. LYMOS-I-12020/ LSS-580000-1318 ir 2011-07-15, Nr. LYMOS-2011-4/ ParS-580000-1570
2012 m.
IMS
SAS OTs
Studentų mokslinės veiklos skatinimas
Nr. SMP009, SMP010, SMP0211
2012 m.
doc. dr. G. Grigas
Studentų mokslinė praktika Nr. SMP016 ir
Studentų moksliniai tyrimai Nr. SMT12/055
(studentė I. Ramanauskaitė)
2012 m.
doc. dr. S. Minkevičius
Studentų moksliniai tyrimai Nr. SMT12/005 (studentė J. Valeikaitė)
2012 m.
doc. dr. G. Grigas
Gauso atsitiktinių laukų didelių nuokrypių tikimybės. Mokslininkas stažuotojas A. Bakšajev. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimo priemonę (VP1-3.1-ŠMM-01) įgyvendinamas projektas „Podoktorantūros (pos doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“. 2010-12-13, Nr. 54/MTDS-580000-2029
2011–2012 m.
prof. habil. dr. R. Rudzkis
Integruotas pradinis geometrinis ugdymas. Mokslininkė stažuotoja V. Grabauskienė. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimo priemonę (VP1-3.1-ŠMM-01) įgyvendinamas projektas „Podoktorantūros (pos doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“. 2010-12-13, Nr. 58/MTDS-580000-2033
2011–2012 m.
prof. dr. V. Dagienė

Mokslinių tyrimų projektas "Daugiamačiai uždaviniai su nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis: skaitiniai metodai ir taikymai". Nr. MIP-051/2011/ LSS-580000-1317

2011–2012 m.
prof. habil. dr.
M. Sapagovas
Ilgos atminties ir sunkių uodegų modeliavimas finansuose ir draudoje. LMT projektas pagal Visuotinės dotacijos priemonę
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-033, Nr. MIP-036/2011/LSS-580000-1301
2010–2012 m.
habil. dr. D. Surgailis
Studentų moksliniai tyrimai (laisvu nuo studijų metu). Nr. SMT/10-039/SMT10R-023
2011 m.
doc. dr. G. Grigas
Globaliojo optimizavimo algoritmai su simpleksiniais posričiais. LMT projektas Nr. MIP-10382, Sut. Nr. MIP-108/2010, (2010-07-14 – 2010-12-31)
2010–2011 m.
prof. dr. J. Žilinskas
Likvidumo analizė siekiant sumažinti investavimo kaštus vertybinių popierių rinkose. LMT projektas Nr. MIP-10090, Sut. Nr. MIP-20/2010, (2010-07-01 – 2010-12-31)
2010–2011 m.
Matų ir funkcijų koncentracija. LMT projektas Nr. MIP-10056, Nr. MIP-47/2010, (2010-07-01 – 2010-12-31)
2010–2011 m.
habil. dr. S. Norvidas
Šiurkščiųjų funkcijų analizės metodų kūrimas ir taikymas ekonometrijoje. LMT projektas Nr. MIP-10146, Nr. MIP-66/2010, (2010-07-01 – 2010-12-31)
2010–2011 m.
habil. dr. R. Norvaiša
Mokslininko stažuotė "Stochastinių globaliojo optimizavimo metodų taikymas inžinerijoje", Nr. S-20/2009
2009–2011 m.
prof. habil. dr. J. Mockus
Sankirtų grafų struktūros tyrimas, Sut. Nr. MIP-52/2010 (2010-07-01 – 2010-12-31)
2010 m.
prof. habil. dr. M. Bloznelis
V-09050: Sutartis remti mokslinių tyrimų "Žilibero" projektą (V-33/2010) "Programų sistemų tyrimai duomenų gavybos metodais, bendradarbiaujant su INSA de Lyon, LIRIS UMR 5205 (2009-02-01 – 2010-12-31)
2009–2010 m.
Dr. J. Besson, PSIS
Parabolinių ir Navje-Stokso diferencialinių lygčių su nelokaliomis sąlygomis sprendimo metodai, Nr. T-09003, Nr. T-73/09, 2009-03-27, (2009-03-27 – 2009-12-20)
2009 m.
prof. habil. dr. K. Pileckas
Statistinių įverčių aproksimacijų, esant sunkių uodegų sąlygoms, tyrimai, Nr. T-70/09, 2009-03-27, (2009-03-27 – 2009-12-31)
2009 m.
habil. dr. V. Bentkus
Šiurkščiųjų funkcijų matematinė ir statistinė analizė, Nr. T-68/2009, (2009-03-04 – 2009-12-20)
2009 m.
habil. dr. R. Norvaiša
Tvarkaraščių optimizavimas interneto aplinkoje, taikymai gimnazijose ir vidurinėse mokyklose, Nr. T-102/09, (2009-01 – 2009-12)
2009 m.
prof. habil. dr. J. Mockus
Apytikslės pusiausvyros analizė panaudojant Euler lygtimi pagrįstus modelius, Nr. T-77/2009, Nr. T-09047, (2009-03-27 – 2009-12-31)
2009 m.
Projektas LieTa "Skaitmeninė Jono Basanavičiaus lietuvių tautosakos biblioteka", Nr. Fi-137 LieTa
2008–2009 m.
doc. dr. N. Kligienė
Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas "Informacinės klinikinių sprendimų palaikymo ir gyventojų sveikatinimo priemonės e. Sveikatos sistemai "Info Sveikata", Nr. B-07019, Nr. 4/2007 Info sveikata, Nr. 4/2008 (2008-06-09 – 2009-12-23)
2007–2009 m.
SAS
Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuojamas Aukštųjų technologijų programos projektas `Globalus sudėtingų sistemų optimizavimas naudojant didelio našumo skaičiavimus ir grid technologijas' http://www.gridglobopt.vgtu.lt/,
Nr. B-03/2007, B-03/2008, B-03/2009, (2008-06-09 – 2009-12-31)
2007–2009 m.

Prioritetinių Lietuvos MTEP krypčių projektas "Genetinių ir genominių lūpos ir (arba) gomurio nesuaugimo pagrindų tyrimai (GENOLOG)". Reg. Nr. C-07022, Nr. C-02/2007,
G-02/2008, (2008-05-28 – 2009-12-31)

2007–2009 m.
Mokslininko stažuotė ,,Komponentinė integruotų organizacijos informacinių sistemų (IOIS) inžinerija", Nr. S-09/2007
2007–2009 m.
prof. dr. A. Čaplinskas
Mokslininko stažuotė ,,Optimalus struktūrinis ir parametrinis procesų projektavimas", Nr. S-3/2007
2007–2009 m.
prof. habil. dr. A. Žilinskas
Mokslinių tyrimų projektas "Specializuotų duomenų analizės metodų kūrimas širdies audinių temperatūrinei anizotropijai tirti",
Nr. T-106/08 (Nr. T-8153) (2008-04-07 – 2008-12-20)
2008 m.
SAS
Statistiniai metodai ir taikymai finansinių duomenų analizei,
Nr. T-25/08, (2008-04-03 – 2008-12-22)
2008 m.
habil. dr. V. Bentkus
Analiziniai ir tiki­mybiniai šiurkščiųjų funkcijų tyrimo metodai,
Nr.T-15/07, (2008-01 – 2008-12)
2008 m.
habil. dr. R. Norvaiša
Visuomenės saugumo, grupinių interesų, poreikio bendradarbiauti evoliucijos kintan­čiame pasaulyje modeliavimas, Nr. T-31/2008, (Reg.Nr.T-08199, (2008-02-01 – 2008-12-28)
2008 m.
prof. habil. dr. Š. Raudys
Tarpbankinių atsiskaitymų imitavimo, modeliavimo ir optimizavimo sistema, Nr. T-33/2008, (2008-04-15 – 2008-12-31)
2008 m.
prof. habil. dr.
L. Sakalauskas
Programa ,,Regio­niniai folkloro ir tarmių tyrimai: Vakarų Lietuva, Dzūkija" (reg. Nr. C-03045), (reg. Nr. L-13/2007)
2003–2008 m.

Valid CSS! Valid HTML 4.01!
Svetainės struktūra  © VU Matematikos ir informatikos institutas, 2003–2018